En kvinne med hijab og en ung jente sitter på gresset i en park

Minoritetskompetanse i barnevernet

Videreutdanning | Deltid | 1 år | Nettstudium

En kvinne med hijab og en ung jente sitter på gresset i en park

Arbeid med barn og familier med en annen bakgrunn enn majoritetsbefolkningen er blitt en stor del av det nasjonale barnevernsarbeidet.

I denne videreutdanningen lærer du hvordan du som er ansatt i barnevernet kan styrke din kompetanse i å møte barn og familier med minoritetsbakgrunn.

Søknadsfristen er forlenget til 16. april pga tekniske problemer.

Om studiet

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 16. april 2024
  Oppstart 14. august 2024
  Studiepoeng 30
  Støttes av lånekassen Nei
  Studiets lengde 1 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 590
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 949
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Stavanger

  Videreutdanningen retter seg primært mot ansatte i det kommunale barnevernet, men kan også være aktuell for ansatte i andre deler av barnevernfeltet. De som er ansatte i den kommunale barneverntjenesten vil prioriteres ved opptak til studiet. Det kreves

  Til studiet prioriteres søkere som har en stilling på minimum 50 % i det kommunale barnevernet og som anbefales opptak av sin arbeidsgiver gjennom det standardiserte vedleggsskjemaet. Personer uten anbefaling, men med minimum 50 % stilling i det kommunale barnevernet, vil være andreprioritet. Til slutt er det mulig å gi tilbud til ansatte med minimum 50 % stilling i andre stillinger relatert til barnevern. Søkere innenfor hver gruppe rangeres basert på karakterpoeng fra bachelor. Det gis ikke tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og utdanning etter bachelor.

  Dokumentasjonskrav

  Følgende må lastes opp i søknadsweb når du søker.

  • Vitnemål fra bachelorgrad
  • En eller flere signerte arbeidsattester som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent. Attesten må dokumentere at du har arbeidstilknytning i barnevernet.
  • Skjema med anbefaling om deltakelse på barnevernsfaglig videreutdanning

  CV, lønnsslipper og arbeidskontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

Spørsmål og svar

 • Målgruppe

  Videreutdanningen er primært rettet mot ansatte i det kommunale barnevernet i hele landet. Utdanningen er et samarbeid mellom Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) og programområdet for kultur og religionsvitenskap (KURV) ved VID Stavanger og Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger.

 • Studiets formål

  I dette studiet skal du som er student kritisk vurdere og videreutvikle egen kunnskap, ferdigheter, og holdninger. Fokuset vil være på hvordan prosesser knyttet til migrasjon, kultur og mangfold påvirker både minoriteters livssituasjon og selve samhandlingen mellom minoriteter og barnevernet. Målet er at du skal kunne vurdere og anvende ulike perspektiver, teorier og kunnskapsbaserte metoder som fremmer et likeverdig tjenestetilbud.

 • Hva lærer du?

  Etterutdanningen har en tverrfaglig tilnærming med mål om at barnevernsarbeideren kan håndtere komplekse flerfaglige forhold som inkluderer både individuelle, sosiale, økonomiske, sosiopolitiske og kulturelle aspekter. Videre tar utdanningen som utgangpunkt at for å kunne sette seg inn i andre menneskers perspektiver og forståelseshorisonter, er det nødvendig med kunnskap om hvordan kultur kan fungere som en referanseramme for livsformer og handlingsvalg. Slik kunnskap er et nødvendig grunnlag for å kunne legge til rette for, og tilby tiltak som barn og familier opplever som nyttige og virksomme. En kritisk og refleksiv grunnlagstenkning knyttet til de antagelser og kunnskaper som barnevernets praksis hviler på, er derfor sentral.

  Siktemålet er at barnevernsarbeideren kan anvende inkluderende tilnærminger både i samhandlingen med barn og familier med minoritetsetnisk bakgrunn, i barnefaglige og barnevernsfaglige vurderinger og i iverksetting av tiltak overfor denne gruppen.

  Studiet baserer seg for øvrig på en oppfatning om at alle mennesker har flere identiteter og at økt minoritetskompetanse ikke bare kommer til nytte i arbeidet med minoritetsfamilier, men er relevant overfor samtlige familier i barnevernet.

  Videreutdanningen vil ha et særlig fokus på ferdighetstrening og praktisk anvendelse av teori for å kunne bidra til at barnevernsansatte kan møte krevende situasjoner på en konstruktiv og profesjonell måte.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Hvert emne vil ha to samlinger fordelt på fem dager (en samling à to dager og en samling à tre dager i hvert emne). I tillegg vil ni nettleksjoner tilknyttes det enkelte emne. Det legges også opp til virtuelt faglig forum, veiledning og praktisk ferdighetstrening. Emne 1 vil gå høstsemesteret mens emne 2 vil gå vårsemesteret.

  2024
  Samling 1 18.-20. september VID Stavanger
  Samling 2 13.-15. november VID Stavanger

  2025
  Samling 3 5.-7. februar VID Stavanger
  Samling 4 19.-21. mars VID Oslo

  Det blir et digitalt informasjonsmøte i august for studentene som har fått studieplass ved Minoritetskompetanse i barnevernet. Dato og lenke blir publisert senere.

  Utdanningen er på masternivå og vil kunne inngå som en del av Master i interkulturelt arbeid.

 • Tilskuddsordning

  Videreutdanningen inngår i Barne- og likestillingsdepartementets tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning. Det er også mulig å søke Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om vikarutgifter, reise- og oppholdskostnader, litteraturkjøp og lignende.
  Utfyllende informasjon om tilskudd og søknadsskjema ligger på sidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratests hjemmesider.

Videreutdanning i minoritetskompetanse

Arbeid med barn og familier med en annen bakgrunn enn majoritetsbefolkningen er blitt en stor del av det nasjonale barnevernsarbeidet. Denne videreutdanningen setter fokus på hvordan ansatte i barnevernet kan styrke sin kompetanse i å møte barn og familier med minoritetsbakgrunn.

Spørsmål og svar

 • Målgruppe

  Videreutdanningen er primært rettet mot ansatte i det kommunale barnevernet i hele landet. Utdanningen er et samarbeid mellom Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) og programområdet for kultur og religionsvitenskap (KURV) ved VID Stavanger og Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger.

 • Studiets formål

  I dette studiet skal du som er student kritisk vurdere og videreutvikle egen kunnskap, ferdigheter, og holdninger. Fokuset vil være på hvordan prosesser knyttet til migrasjon, kultur og mangfold påvirker både minoriteters livssituasjon og selve samhandlingen mellom minoriteter og barnevernet. Målet er at du skal kunne vurdere og anvende ulike perspektiver, teorier og kunnskapsbaserte metoder som fremmer et likeverdig tjenestetilbud.

 • Hva lærer du?

  Etterutdanningen har en tverrfaglig tilnærming med mål om at barnevernsarbeideren kan håndtere komplekse flerfaglige forhold som inkluderer både individuelle, sosiale, økonomiske, sosiopolitiske og kulturelle aspekter. Videre tar utdanningen som utgangpunkt at for å kunne sette seg inn i andre menneskers perspektiver og forståelseshorisonter, er det nødvendig med kunnskap om hvordan kultur kan fungere som en referanseramme for livsformer og handlingsvalg. Slik kunnskap er et nødvendig grunnlag for å kunne legge til rette for, og tilby tiltak som barn og familier opplever som nyttige og virksomme. En kritisk og refleksiv grunnlagstenkning knyttet til de antagelser og kunnskaper som barnevernets praksis hviler på, er derfor sentral.

  Siktemålet er at barnevernsarbeideren kan anvende inkluderende tilnærminger både i samhandlingen med barn og familier med minoritetsetnisk bakgrunn, i barnefaglige og barnevernsfaglige vurderinger og i iverksetting av tiltak overfor denne gruppen.

  Studiet baserer seg for øvrig på en oppfatning om at alle mennesker har flere identiteter og at økt minoritetskompetanse ikke bare kommer til nytte i arbeidet med minoritetsfamilier, men er relevant overfor samtlige familier i barnevernet.

  Videreutdanningen vil ha et særlig fokus på ferdighetstrening og praktisk anvendelse av teori for å kunne bidra til at barnevernsansatte kan møte krevende situasjoner på en konstruktiv og profesjonell måte.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Hvert emne vil ha to samlinger fordelt på fem dager (en samling à to dager og en samling à tre dager i hvert emne). I tillegg vil ni nettleksjoner tilknyttes det enkelte emne. Det legges også opp til virtuelt faglig forum, veiledning og praktisk ferdighetstrening. Emne 1 vil gå høstsemesteret mens emne 2 vil gå vårsemesteret.

  2024
  Samling 1 18.-20. september VID Stavanger
  Samling 2 13.-15. november VID Stavanger

  2025
  Samling 3 5.-7. februar VID Stavanger
  Samling 4 19.-21. mars VID Oslo

  Det blir et digitalt informasjonsmøte i august for studentene som har fått studieplass ved Minoritetskompetanse i barnevernet. Dato og lenke blir publisert senere.

  Utdanningen er på masternivå og vil kunne inngå som en del av Master i interkulturelt arbeid.

 • Tilskuddsordning

  Videreutdanningen inngår i Barne- og likestillingsdepartementets tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning. Det er også mulig å søke Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om vikarutgifter, reise- og oppholdskostnader, litteraturkjøp og lignende.
  Utfyllende informasjon om tilskudd og søknadsskjema ligger på sidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratests hjemmesider.

Emneliste

 • Tverrfaglige perspektiver på migrasjon, kultur og mangfold
 • Barnevernet i møte med familier og barn med minoritetsbakgrunn