Studier Sosial Videreutdanning

Videreutdanning i Minoritetskompetanse i barnevernet

Arbeid med barn og familier med en annen bakgrunn enn majoritetsbefolkningen er blitt en stor del av det nasjonale barnevernsarbeidet.


 • Studiested

  Stavanger

  Studieform

  Deltid

  Studiestart

  14. august 2023

  Søknadsfrist

  15. april 2023

  Støttes av Lånekassen

  Nei

  Studiepoeng

  30

  Søk opptak, fakta og organisering

  • Stavanger (Deltid)
   • Studiested Stavanger
   • Studiestart 14. august 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode VUMIBARN
   • Studiepoeng 30
   • Studieform Deltid
   • Studiets lengde 1
   • Støttes av lånekassen Nei
   • Studieplasser 32
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 460
   • Kopiavgift/studentråd NOK 300
   • Studieavgift NOK
   • Totalt per semester NOK 760

   Programansvarlig

   Søk opptak

   Videreutdanning i Minoritetskompetanse i barnevernet Deltid Stavanger (VUMIBARN)

   Studiestart 14. august 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Opptakskrav

   Videreutdanningen retter seg primært mot ansatte i det kommunale barnevernet, men kan også være aktuell for ansatte i andre deler av barnevernfeltet. De som er ansatte i den kommunale barneverntjenesten vil prioriteres ved opptak til studiet. Det kreves

   Dokumentasjonskrav

   Følgende må lastes opp i søknadsweb når du søker.

   • Vitnemål fra bachelorgrad
   • En eller flere signerte arbeidsattester som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent. Attesten må dokumentere at du har arbeidstilknytning i barnevernet.
   • Skjema med anbefaling om deltakelse på barnevernsfaglig videreutdanning

   CV, lønnsslipper og arbeidskontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

   Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

   Mer informasjon

   Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Alexander Didriksen, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 96 37 90, e-post: alexander.didriksen@vid.no

  Denne videreutdanningen setter fokus på hvordan ansatte i barnevernet kan styrke sin kompetanse i å møte barn og familier med minoritetsbakgrunn.

  Spørsmål og svar

  • Målgruppe

   Videreutdanningen er primært rettet mot ansatte i det kommunale barnevernet i hele landet. Utdanningen er et samarbeid mellom Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) og programområdet for kultur og religionsvitenskap (KURV) ved VID Stavanger og Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger.

  • Studiets formål

   Videreutdanningen skal bidra til å styrke barnevernsansattes kompetanse i å møte barn og familier med minoritetsbakgrunn slik at disse får den hjelp og bistand de har behov for.

   Studentene skal gjennom utdanningen kritisk vurdere og videreutvikle egen kunnskap, ferdigheter, og holdninger. Det innebærer at det fokuseres på hvordan prosesser relatert til migrasjon, kultur og mangfold påvirker både minoriteters livssituasjon og selve samhandlingen mellom minoriteter og barnevernet. Målet er at studentene skal kunne vurdere og anvende ulike perspektiver, teorier og kunnskapsbaserte metoder som fremmer et likeverdig tjenestetilbud.

  • Hva lærer du?

   Etterutdanningen har en tverrfaglig tilnærming med mål om at barnevernsarbeideren kan håndtere komplekse flerfaglige forhold som inkluderer både individuelle, sosiale, økonomiske, sosiopolitiske og kulturelle aspekter. Videre tar utdanningen som utgangpunkt at for å kunne sette seg inn i andre menneskers perspektiver og forståelseshorisonter, er det nødvendig med kunnskap om hvordan kultur kan fungere som en referanseramme for livsformer og handlingsvalg. Slik kunnskap er et nødvendig grunnlag for å kunne legge til rette for, og tilby tiltak som barn og familier opplever som nyttige og virksomme. En kritisk og refleksiv grunnlagstenkning knyttet til de antagelser og kunnskaper som barnevernets praksis hviler på, er derfor sentral.

   Siktemålet er at barnevernsarbeideren kan anvende inkluderende tilnærminger både i samhandlingen med barn og familier med minoritetsetnisk bakgrunn, i barnefaglige og barnevernsfaglige vurderinger og i iverksetting av tiltak overfor denne gruppen.

   Studiet baserer seg for øvrig på en oppfatning om at alle mennesker har flere identiteter og at økt minoritetskompetanse ikke bare kommer til nytte i arbeidet med minoritetsfamilier, men er relevant overfor samtlige familier i barnevernet.

   Videreutdanningen vil ha et særlig fokus på ferdighetstrening og praktisk anvendelse av teori for å kunne bidra til at barnevernsansatte kan møte krevende situasjoner på en konstruktiv og profesjonell måte.

  • Hvordan er studiet organisert?

   Hvert emne vil ha to samlinger fordelt på fem dager (en samling à to dager og en samling à tre dager i hvert emne). I tillegg vil ni nettleksjoner tilknyttes det enkelte emne. Det legges også opp til virtuelt faglig forum, veiledning og praktisk ferdighetstrening. Emne 1 vil gå høstsemesteret mens emne 2 vil gå vårsemesteret.

   Utdanningen er på masternivå og vil kunne inngå som en del av Master i interkulturelt arbeid.

  • Når er det samlingsuker i 2022/2023?

   Digitalt møte torsdag 25. august kl 14.00-15.30 med tema: «Minoritetskompetanse i barnevernet - Møte med studenter og studieansvarlige».Lenke til møtet vil bli publisert i Canvas.

   Samlinger høsten 2022, Emne 1:

   • Samling 1 Uke 38, 21. - 23.september 2022
   • Samling 2 Uke 46, 16. - 18. november 2022

   Samlinger våren 2023, Emne 2:

   • Samling 3 Uke 6, 8. -10.februar 2023
   • Samling 4 Uke 12, 22. - 24. mars 2023
  • Semesteravgift

   For å ha studierett må du betale semesteravgift. Semesteravgift er per dato kr 840 for studenter i Bergen og kr 730 for studenter i Oslo, Sandnes og Stavanger.

   Semesteravgiften som betales inn til VID, er todelt og består av:

   1. Studentsamskipnad
   2. Kopinor og studentråd

   Les mer om semester- og studieavgifter

  • Tilskuddsordning

   Videreutdanningen inngår i Barne- og likestillingsdepartementets tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning. Det er også mulig å søke Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om vikarutgifter, reise- og oppholdskostnader, litteraturkjøp og lignende.
   Utfyllende informasjon om tilskudd og søknadsskjema ligger på sidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratests hjemmesider.

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå