Studier HelseSosialSamfunn Videreutdanning

Samfunnsplanlegging og borgerinvolvering

Ønsker du være med og bidra til at byer og lokalsamfunn er inkluderende, trygge og bærkraftige for alle aldersgrupper? Vil du bidra til at kommunen kan tilby rehabiliterende tjenestene og ny teknologi lokalt, som inviterer yngre og eldre til deltakelse?


 • Studiested

  Stavanger

  Studieform

  Deltid

  Studiestart

  25. januar 2023

  Søknadsfrist

  31. desember 2022

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  30

  Søk opptak, fakta og organisering

  • Stavanger (Deltid)
   • Studiested Stavanger
   • Studiestart 25. januar 2023
   • Søknadstart 20. september 2022
   • Søknadsfrist 31. desember 2022
   • Programkode VUSAMFBORG
   • Studiepoeng 30
   • Studieform Deltid
   • Studiets lengde 1
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser 30
   • Undervisningsspråk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 460
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 5500
   • Totalt per semester NOK 6280

   Søk opptak

   Samfunnsplanlegging og borgerinvolvering Deltid Stavanger (VUSAMFBORG)

   Studiestart 25. januar 2023
   Søknadsfrist 31. desember 2022

   Opptakskrav

   • Bachelorgrad eller 3-årig høgskoleutdanning i helse-, sosial- og velferdsfag.
   • Søkere med pedagogisk eller samfunnsfaglig utdanning med samme omfang, kan tas opp etter individuell vurdering. For disse søkerne må det da dokumenteres minimum ett års relevant velferdsfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil relevant praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn.

   Dokumentasjonskrav

   • Vitnemål fra 3-årig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning
   • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent

   CV og arbeidsavtaler/-kontrakter er ikke gyldig dokumentasjon på arbeidserfaring.

   Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

   Mer informasjon

   Organisering

   Studiet er samlingsbasert, og har 2 samlinger for hvert emne. Hvert emne gir 10 studiepoeng.

   I vårsemesteret gjennomføres de to emnene Samfunnsplanlegging og universell utforming, og Hverdagsrehabilitering. I høstsemesteret gjennomføres emnet i Velferdsteknologi.

   Samlinger vår 2023

   Samfunnsplanlegging og UU

   Uke 4: 25.-27. jan. 2023
   Uke 10: 7.-10. mars 2023

   Hverdagsrehabilitering

   Uke 39: 28.-30. september 2022
   Uke 45: 7.-10. november 2022

   Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Alexander Didriksen, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 96 37 90, e-post: alexander.didriksen@vid.no

  Videreutdanningen i samfunnsplanlegging og borgerinvolvering har til hensikt å integrere et helhetssyn i planer etter plan- og bygningsloven, som viktig del av det systematiske folkehelsearbeidet.

  Spørsmål og svar

  • Målgruppe

   Videreutdanningen retter seg mot fagpersoner som skal arbeide med velferd, helse og sosial innen kommunal, statlig, privat eller ideell tjenesteyting. Studiet vil også egne seg for administrativt personell og ledere i kommunal, statlig eller ideell virksomhet, med ansvar for koordinering eller planlegging for folkehelse og velferd(-stjenester).

  • Hva handler studiet om?

   Studiet sikter mot å bidra til at det i regional og kommunal planlegging skal vektlegges framtidsrettet by- og tettstedsutvikling. Det er ennå et stort potensial for tilpassing av arealbruk, bolig, transport og lokalsamfunn, med tanke på universell utforming, for blant annet barn og eldres deltakelse i samfunnet. Kunnskap om god samfunnsplanlegging, som vil være med og gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige, er del av studiet (jmf FNs bærekraftsmål nr 11).

   Med bakgrunn i demografiske endringer skal helse- og velferdstjenestene løse stadig flere oppgaver lokalt. I tråd med siste års reformer og meldinger til Stortinget, vil utdanningen fokusere på både kommunenes og sivilsamfunnets ansvar og oppgaver i fremtiden. Å ta i bruk ny teknologi og gi re-/habiliterende tjenester i hjem og nærmiljø, er strategier som samtlige kommuner i Norge blir utfordret på. I denne utdanningen vil vi se på muligheter og utfordringer med ulike løsninger på fagfeltene samfunnsplanlegging, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering.

  • Arbeidsmuligheter etter endt utdanning

   Etter endt utdanning kan studenten bidra til prosjekt- og fagutvikling i relevante praksiser, på fagfeltene studiet omhandler. Videre kan studenten bidra i tverrfaglig samarbeid innenfor primærhelsetjenester – helse, omsorg og velferdstjenester, sosialtjenester, NAV og arbeidsliv, samt skole- og utdanningsfeltet.

  • Valgemner

   Studiet er masternivå. Undervisning og veiledning vil være forsknings- og kunnskapsbasert, og utgjør valgemner i masterprogrammet Medborgerskap og samhandling. Alle tre emnene kan likevel tas som videreutdanninger, uavhengig av masterprogrammet.

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå