Studier Helse Videreutdanning

Videreutdanning i gerontologisk sykepleie

En videreutdanning for sykepleiere som ønsker å bidra til en styrket eldreomsorg – der fagspesifikk kompetanse integreres med brukerkompetanse. - Ikke opptak høsten 2023.


 • Studiested

  Bergen

  Studieform

  Deltid

  Studiestart

  15. august 2024

  Søknadsfrist

  15. april 2024

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  60

  Søk opptak, fakta og organisering

  • Bergen (Deltid)
   • Studiested Bergen
   • Studiestart 15. august 2024
   • Søknadstart 1. februar 2024
   • Søknadsfrist 15. april 2024
   • Programkode VAG-345130D
   • Studiepoeng 60
   • Studieform Deltid
   • Studiets lengde 2
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 550
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 8200
   • Totalt per semester NOK 9070

   Programansvarlig

   Søk opptak

   Videreutdanning i gerontologisk sykepleie Deltid Bergen (VAG-345130D)

   Studiestart 15. august 2024
   Søknadsfrist 15. april 2024

   Opptakskrav

   Opptak til studiet skjer på grunnlag av fullført 3-årig bachelor (180 studiepoeng) i sykepleie fra høgskole/universitet og minimum ett års relevant, pasientrettet yrkespraksis (100 % stilling eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling) etter fullført utdanning.

   For søkere med utenlandsk utdanning, er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert. Det er en forutsetning med gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

   Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning. For ytterligere informasjon henvises det til høgskolens forskrift om opptak.

   Dokumentasjonskrav

   • Vitnemål fra bachelor i sykepleie
   • Autorisasjon som sykepleier
   • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent

   Arbeidsavtaler og CV godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

   Annen dokumentasjon

   Når du har fått opptak til studiet, kreves det

   Mer informasjon

   Organisering

   Studiet gir 60 studiepoeng og er samlingsbasert. Studiet tas på deltid over to år (fire semester) og har en forventet studiebelastning på gjennomsnittlig 20 timer i uken. Det er tre ukesamlinger per semester. I tillegg kommer praksisstudier på 3 uker i 2. og 3. semester, til sammen 6 uker. Praksis er tilknyttet både kommune- og spesialisthelsetjenester, og gjennomføres utenom samlingsukene. Studenter som ikke bor i Bergen og omegn oppfordres til selv å skaffe praksisplasser.

   Samlingsuker for høsten 2022 er uke 35, 40 og 49.

   Samlingsuker for våren 2023 er uke 4, 12 og 21.

   Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Merete Gloppen, studiekonsulent, Bergen, telefon: +47 55 69 92 52, e-post: merete.gloppen@vid.no

  Gode og sikre helsetjenester til eldre er avhengig av sykepleiefaglig kompetanse innen gerontologi, individuell egnethet og tverrfaglig samarbeid.

  Spørsmål og svar

  • Målgruppe

   Studiet henvender seg til søkere med interesse for fagfeltet, som har 3-årig bachelor i sykepleie fra høgskole/universitet og minimum ett års relevant, pasientrettet yrkespraksis etter fullført utdanning.

  • Studiets formål

   Studiet har som mål å utdanne reflekterte sykepleiere som med høy yrkesetisk standard kan vurdere helsebehov, samt iverksette, organisere og evaluere sykepleie- og omsorgstjenester i samarbeid med de eldre, deres pårørende, frivillige medarbeidere og andre yrkesgrupper innenfor eldreomsorgen. Studiet bidrar videre til økt faglig innsikt og utvikler studentenes evne til å skape gode relasjoner der eldre mennesker blir sett, møtt og bekreftet.

  • Behov for utdanningen

   Befolkningsprognosene viser at gruppen over 80 år, de aller eldste, øker fordi vi lever lengre. De fleste i denne gruppen er aleneboende og ved høy alder ses progredierende funksjonstap, akutt geriatrisk sykdom og forverring av helseplager. Det er dessuten en særlig økning i kroniske lidelser og demens, noe som tilsier at behovene for varierte sykepleie- og omsorgstjenester vil øke.

   Gerontologiske sykepleiere må arbeide tverrfaglig, samt inkludere pasienter og pårørendes synspunkter. Samfunnet står overfor store utfordringer i utformingen av sykepleietjenester av høy faglig kvalitet preget av kontinuitet, god ressursutnyttelse og samarbeid på tvers av fag og nivåer.

  • Pedagogikk og læring

   Studentene gis redskaper til å videreutvikle eget fag og egen yrkesutøvelse, forstå og vurdere helsefaglig forskning, samt til å utvikle bred gerontologisk kompetanse i arbeidet med eldre både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

   Undervisningen er forskningsbasert og tar utgangspunkt i teoretisk og praktisk kunnskap. Studiet er tilrettelagt voksenpedagogiske prinsipper med høy grad av egenaktivitet og ansvar for egen læring. Narrativ tilnærming, selvrefleksjon og undring, ferdighetstrening, dialog, gruppeoppgaver og muntlige fremlegg bidrar til personlig og faglig utvikling. I studiet inngår også forelesninger, seminarer, veiledning, praksis, prosjektarbeid og selvstudier.

   Ved endt utdanning skal studentene ha gode kunnskaper om gerontologi, eldres livsvilkår, den normale aldringsprosessen, om geriatriske sykdommer og funksjonssvikt, samt lindrende omsorg, helsevurdering, sykepleietiltak og tverrfaglig samhandling.

   En verdig alderdom og livsglede for eldre både på det samfunnsmessige og det personlige plan er også sentralt. Studiet gir innføring i vitenskapsteori og forskningsmetoder innen helsefag. Det legges vekt på at studentene utvikler evne til fagutvikling og nytenkning i fremtidig yrkespraksis og at de i samarbeid med de eldre blir dyktige talsmenn/-kvinner i forhold til planlegging og beslutninger som vedrører eldre mennesker.

  • Påbygg til mastergrad

   Videreutdanningen kan inngå som første del av master i klinisk sykepleie som har oppstart fra høsten 2020.

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå