Studier SamfunnSosial Videreutdanning

Videreutdanning i Boligsosialt arbeid

En god og trygg bolig er en forutsetning for kunne ta utdanning, danne familie, være i arbeid og ta vare på egen helse. Boligen er også en ramme for sosialt liv og gir tilhørighet til et bomiljø og et lokalsamfunn.


 • Studiested

  Oslo

  Studieform

  Deltid

  Studiestart

  14. august 2023

  Søknadsfrist

  15. april 2023

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  30

  Søk opptak, fakta og organisering

  • Oslo (Deltid)
   • Studiested Oslo
   • Studiestart 14. august 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode VUBOARB
   • Studiepoeng 30
   • Studieform Deltid
   • Studiets lengde 1
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser 15
   • Undervisningsspråk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 600
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 7100
   • Totalt per semester NOK 8020

   Søk opptak

   Videreutdanning i Boligsosialt arbeid Deltid Oslo (VUBOARB)

   Studiestart 14. august 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Poenggrense

   Nytt studium

   Opptakskrav

   Fullført 3-årig bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen grad eller utdanning på tilsvarende nivå av minimum tre års omfang innenfor helse-, sosial- eller velferdsfag.

   Søkere med annen utdanning av minimum tilsvarende omfang og relevant boligsosial arbeidserfaring kan tas opp etter individuell vurdering. For disse søkerne må det da dokumenteres minimum to års relevant yrkeserfaring etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil relevant praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn.

   Dokumentasjonskrav

   • Vitnemål fra bachelorgrad

   Mer informasjon

   Organisering

   Studiet organiseres med undervisning i samlinger med selvstendig arbeid mellom samlingene. Det er to samlinger i høstsemesteret og tre samlinger i vårsemesteret. Det vil variere hvor mange undervisningsdager det er per samling. Det vil også legges opp muligheter for digitale aktiviteter mellom samlingene.

   Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Alexander Didriksen, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 96 37 90, e-post: alexander.didriksen@vid.no

  For mennesker som av ulike grunner tilbringer mye tid i nærheten av hjemmet vil boligen og bomiljøet ha særlig stor betydning for livskvaliteten. Boligen og nærområdet har også stor betydning for oppveksten til barn og unge. Barn i lavinntektsfamilier bor ofte dårligere og trangere enn andre, og de bor sjeldnere i en bolig som familien eier.

  Spørsmål og svar

  • Målgruppe

   Denne videreutdanningen har relevans for fagfolk som arbeider med å styrke levekårene for vanskeligstilte på boligmarkedet.

  • Mål for videreutdanning i Boligsosialt arbeid

   Videreutdanningen gir både praktisk rådgivningskompetanse og grunnlag til å analysere og løse boligsosiale utfordringer.

  • Arbeidsmåter

   Boligsosialt arbeid kan deles inn i operative og strategiske oppgaver. De operative oppgavene handler om å gi råd og veiledning og framskaffe egnede boliger og tjenester til den enkelte og om å iverksette bo- og nærmiljøtiltak. De strategiske oppgavene handler mer om å løse boligsosiale utfordringer på samfunnsnivå gjennom systematisk, tverrfaglig og sektorovergripende arbeid, innovasjon og tjenesteutvikling.

  • Læringsutbytte

   Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte.

   • Ha utdypet kunnskap om betydningen av bolig innenfor sosialt arbeids fagområde
   • Ha spesialisert innsikt i utøvelsen av boligsosialt arbeid i partnerskap
   • Ha utviklet kunnskaper om maktforhold og strukturer som hindrer og fremmer medvirkning og reelt partnerskap i en boligsosial kontekst
   • Kan framstille en kunnskapsbasert argumentasjon om boligsosiale spørsmål muntlig og skriftlig
   • Kan analysere og reflektere kritisk og selvstendig over muligheter og hindringer for boligsosialt arbeid i partnerskap
   • Kan arbeide for å styrke levekårene for vanskeligstilte på boligmarkedet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig
   • Kan reflektere kritisk og utøve etisk dømmekraft i arbeid med boligsosiale spørsmål i ulike kontekster
  • Flere spørsmål?

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå