Master i familieterapi og systemisk praksis

Master i familieterapi i systemisk praksis retter seg mot personell med helse- og sosialfaglig eller tilsvarende bakgrunn. Aktuelle målgrupper er ansatte som arbeider med klienter, familier, enkeltindivider eller grupper i familievern, barnevern, sosialt arbeid, psykisk helsevern, rusfeltet og lignende.

4 år deltid
Oslo
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 26.04.2017
Studiestart 11.09.2017
120 studiepoeng

Profesjonsmaster

Studiet er en profesjonsmaster. Studiet bygger videre på og utdyper hovedsider ved teori og praksiskunnskap fra grunnutdanninger innenfor ulike helse, sosialfaglige og pedagogiske studier på bachelornivå. Mastergradsstudiet foregår på deltid og studiet er nært knyttet til studentens egen praktisering.

Master i familieterapi og systemisk praksis

Tverrfaglig profil

Mastergradsstudiet har en tverrfaglig profil i den forstand at det henvender seg til et bredt fagfelt og begrenser seg ikke til tradisjonelle faggrupper som kun arbeider med familieterapi. Studiet gir en mulighet til å etablere et bredt fagmiljø med representanter fra ulike felter, eksempelvis psykiatri, familievern, barnevern, sosialt arbeid og rusfeltet. Studiet muliggjør bygging av et bredt, mangfoldig miljø hvor fagfolk med ulikt innsteg i feltet kan stimulere og utfylle hverandre.

Dette er en teoretisk/klinisk utdanning. Det kliniske perspektivet vil stå sentralt både i den teoretiske undervisningen og i kravene som stilles til praksis i utdanningsperioden. Gjennom å stille krav om klinisk veiledning (320 timer) og dokumentasjon av klinisk praksis (300 timer) sikrer vi at utdanningsforløpet også er med på å bygge opp studentenes kliniske kompetanse.

Læringsmål

Hvorfor velge en master i familieterapi?

Emner

Organisering

Master i familieterapi og systemisk praksis går over fire år, fordelt på åtte semestre, med to kursuker per semester.

Hver kursuke varer fem ukedager. Studentene plasseres i faste grupper på 25–30 studenter. Studiet utgjør 120 studiepoeng og inneholder ni emner. Alle emnene er obligatoriske. Emne 3 er en faglig fordypning hvor studentene velger en av flere mulige fordypninger. Fordypningstemaene vil variere noe, med utgangspunkt i studentenes interesseområder og praksis.

Studentene gjennomfører praksis gjennom hele studietiden. Studentene må selv oppgi relevant praksis ved studiestart. Studentene har 320 timer veiledning i løpet av studietiden. Utgifter til veiledning kommer i tillegg til studieavgiften.

Oslo-studenter har første samlingsuke fra 11. september 2017 på Dr. Holm på Geilo og betaler kr 1090 per døgn, totalt fire døgn, på fullpensjon. VID bestiller enkeltrom til alle. Studenten betaler ved fremmøte. (Total kostnad kr 4360).

Fagmiljø

Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis har i dag følgende faste lærere: Randi Bagge, Tone Grøver, Halvor de Flon, Per Jensen, Hans Christian Michaelsen, Siv Merete Myra, Anne Hedvig Vedeler og Anne Øfsti.

Lærere på deltid: Professor II Jim Sheehan, professor II Arlene Vetere, Kristin Dahl, Anne Grasaasen og Per Lennart Lorås.

I tillegg engasjeres en rekke timelærere.

Praksis

Studentens praksis skal være en profesjonell virksomhet der studenten over tid kan planlegge og lede arbeid med utgangspunkt i et systemisk perspektiv. Med systemisk perspektiv menes her arbeid som bygger på teori og metodikk som det undervises i på studiet. I tillegg til studentenes praksissteder, har skolen noen praksisplasser som studentene kan søke på i løpet av de to siste årene av studiet.

Muligheter etter endt utdanning

Master i familieterapi og systemisk praksis kvalifiserer for familieterapeutisk arbeid innenfor familievernfeltet og andre familieterapeutiske institusjoner og for profesjonelt familiearbeid i barnevernsektoren, sosialtjenesten, PP-tjenesten, psykisk helsearbeid, med mer.

Grad etter avsluttet eksamen er master i familieterapi og systemisk praksis.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer til videre forskning og forskerutdanning.

Fakta om deltid

Søknadsfrist

26. april 2017

Studiestart

11. september 2017

Undervisningsspråk

Norsk
Engelsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018
Gjelder kull 2015 og kull 2016

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 14000
Totalt per semester: Kr 14730

Deltid, 2017–2018
Gjelder kull 2017

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 14270
Totalt per semester: Kr 15000

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Randi Bagge

Fagrelaterte spørsmål?

Randi Bagge
høgskolelektor, studieleder familieterapi og systemisk praksis
Oslo
+4722451849
randi.bagge@vid.no

Helle Nærø

Spørsmål om opptak?

Helle Nærø
Oslo
+4722451922
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Bachelorgrad i helse- og sosialfag eller tilsvarende. Det kreves også praksis tilsvarende to år i hel stilling etter endt bachelor. Det stilles også krav om at studenten er i aktiv og relevant praksis i studietiden.

Hvis du har fullført videreutdanningen i familieterapi og systemisk praksis (60 studiepoeng), kan du søke om plass fra og med 3. studieår på masterprogrammet (studieprogram MAFAM 4005 i lokalt opptak).

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

Last opp bekreftelse på praksis

Send inn utfylt vedlegg så snart som mulig. Du vil få informasjon i Søknadsweb om hvordan du laster dette opp.

Ressurser