Studier Familieterapi Master

Master i familieterapi og systemisk praksis

Jobber du med mennesker og ønsker å utvide din kompetanse på områder som par- og familieterapi, relasjonsarbeid, nettverksarbeid, veiledning eller krisehåndtering? Søk deg til profesjonsstudiet master i familieterapi og systemisk.

Studenter rundt et bord i diskusjon på VID-studiet Master i familieterapi og systemisk praksis
 • Oslo (Deltid)

  • Studiested Oslo
  • Studiestart 28. august 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 15. april 2023
  • Programkode MAFAM
  • Studiepoeng 120
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde 4
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 30
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 18400
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 19449

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Master i familieterapi og systemisk praksis Deltid Oslo (MAFAM)

  Studiestart 28. august 2023
  Søknadsfrist 15. april 2023

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad i helse- og sosialfag eller tilsvarende.
  • To års relevant klient/brukerrettet yrkespraksis i hel stilling etter endt bachelor, deltidsstillinger regnes om til heltid.
  • Studenten skal være i relevant praksis i studietiden.

  Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

  Dokumentasjonskrav

  Følgende må lastes opp i søknadsweb når du søker

  • Vitnemål fra bachelorgrad
  • Vedlegg for familieterapi og systemisk praksis, som er en avtale mellom søker og arbeidsgiver som beskriver arbeidsoppgaver og valg av studieretning: Last ned vedlegg for familieterapi og systemisk praksis – 1. år
  • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent.

  Arbeidsavtaler og CV godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Opptak på 3. studieår på Master i familieterapi og systemisk praksis

  Hvis du allerede har fullført videreutdanningen i familieterapi og systemisk praksis på 60 studiepoeng, kan du søke om plass fra og med 3. studieår på masterprogrammet, studieprogram MAFAM 4032 systemisk praksis og 4033 par- og familieterapi i lokalt opptak). Søkere som har tatt videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis ved VID vil bli prioritert ved opptaket.

  Følgende må lastes opp i søknadsweb når du søker:

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Fra høsten 2020 vil ny studieplan, gjeldende fra høst 2018, ligge til grunn for opptak på 3. studieår.

  Mer informasjon

  Organisering

  Mastergradsstudiet er på deltid og undervisningen er samlingsbasert med selvstendig arbeid mellom samlingene. Studiet går over 4 år med 2 samlinger per semester, til sammen 16 samlinger. I tillegg reiser studentene på et studiebesøk 5 dager i 3. studieår. Studentene plasseres i faste klasser på 25–30 studenter. All undervisning er obligatorisk.

  Studentene gjennomfører minimum 320 timer praksis og har 320 timer veiledning i løpet av studietiden. Utgifter til veiledning kommer i tillegg til studieavgiften. Skolen anbefaler en pris mellom kroner 700 og 900 per time for veiledning, som fordeles på antall deltakere i veiledningsgruppen. Det anbefales å være 5 til maks 8 studenter i veiledningsgruppene.

  Masterstudiet har første samling fra 28. august 2023 på Dr. Holms hotell på Geilo. Studenter bekoster fullpensjon. VID bestiller enkeltrom til alle. Resterende samlinger foregår ved VID studiested Diakonhjemmet, Oslo.

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Kristoffer Mällberg, studiekonsulent, Stavanger, telefon: +47 400 32 684, e-post: kristoffer.mallberg@vid.no

Mastergradsstudiet er på deltid og undervisningen er samlingsbasert med selvstendig arbeid mellom samlingene. Studiet går over 4 år med 2 samlinger per semester, til sammen 16 samlinger.

Hvis du har fullført videreutdanningen i familieterapi og systemisk praksis på 60 studiepoeng, kan du også søke om plass fra og med 3. studieår på masterprogrammet i lokalt opptak via søknadsweb. Du må velge mellom følgende to studieretninger på 3. og 4. studieår: studiekode MAFAM 4032 for studieretning "systemisk praksis" eller MAFAM 4033 for studieretning "par- og familieterapi".

Spørsmål og svar

 • Hvem er studiet for?

  Masterstudiet i familieterapi er for

  profesjonsutøvere som arbeider med barn, unge, eldre, enkeltpersoner, par, familier og grupper innen familievern, barnevern, nav, psykisk helsevern, rusfeltet, pedagogiske institusjoner og helseinstitusjoner, veiledning i ulike sammenhenger og personal- og organisasjonsarbeid.

 • Hvorfor velge en master i familieterapi og systemisk praksis?

  På VIDs masterprogram i familieterapi og systemisk praksis får du:

  • Tett oppfølging fra lærere
  • Stimulerende og tverrfaglig studiemiljø
  • Tett samarbeid med praksisfeltet
  • Lang og bred erfaring i fagfeltet
  • Sentral beliggenhet
 • Hvordan er studiet lagt opp?

  Studiet er delt inn i to studieretninger - du velger én

  Når du søker om opptak må du velge en av to studieretinger: systemisk praksis eller par- og familieterapi. Valg av studieretning er knyttet til studentenes egen praksis i studietiden, det vil si at praksisen du skal ha i studietiden må oppfylle krav til innhold i valgte studieretning.

  Studieretning 1: Systemisk praksis

  Praksis foregår i ulike typer arbeid som rådgivning og veiledning, gruppeledelse, teamarbeid, nettverksarbeid, organisasjonsarbeid, pedagogisk arbeid, kompetanseutvikling og ulike former for krisehåndtering, støttesamtaler, tilrettelegging, bistand- og pårørendearbeid, med barn, unge, eldre, enkeltpersoner, foreldre, familier og grupper.

  Studieretning 2: Par- og familieterapi

  Praksis foregår i terapi og terapeutisk arbeid med barn, unge, eldre, enkeltpersoner, par, foreldre, familier og grupper.

 • Når er samlingsukene for studieåret 2023/2024?

  Studieukene for studieåret 23/24 er som følger:

  Master i familieterapi og systemisk praksis: 35 på Dr. Holms Hotell Geilo, 45, 2 og 15

  3. og 4. året Master: 39, 47, 6, 19 – alle ukene er i Oslo

 • Hva koster studiet Master i familieterapi og systemisk praksis?
 • Hva vil det si at studiet er en klinisk profesjonsbasert master?

  Bygger videre på bachelorgrader

  Mastergraden er et profesjonsbasert studium, som innebærer at det bygger videre på bachelorgrader innenfor helse-, sosialfaglige- og pedagogiske studier eller tilsvarende. Studiet er nært knyttet til studentens egen praksis før og under studiet. Det er krav til at studentene har praksis og veiledning gjennom hele studiet.

 • Hva lærer jeg på studiet?

  Gjennom arbeid i masterstudiet skal studenten blant annet tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gjør at studentene etter endt utdanning har følgende som nevnt under hver studieretning.

 • Studieretningen systemisk praksis

  Systemisk praksis er en studieretning som gir deg

  • utdypet kunnskap innenfor systemisk praksis med spesialisert innsikt i fagets grunnlagsforståelse, verdigrunnlag og faglige tilnærminger
  • inngående kjennskap til fagområdets litteratur og forskning og kan orientere seg i denne, både nasjonalt og internasjonalt
  • gode evner til å analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i studiets grunnlagsforståelse og innta en kritisk tilnærming med vekt på etikk, verdier og relasjoner i systemisk profesjonell praksis
  • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med bevissthet omkring maktforhold, strukturer og diskurser i samfunnet som påvirker menneskers livssituasjon
  • gode evner til å arbeide selvstendig i komplekse sammenhenger med ulike problemstillinger med flere parter, nettverk og større systemer involvert
  • mulighet til selvstendig gjennomføring av avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt, under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
  • gode evner til å utøve systemisk praksis på en reflektert, allsidig og innsiktsfull måte og ha utviklet høy grad av sensitivitet og selvrefleksivitet i møte med andre mennesker og systemer i utøvelsen av profesjonell praksis
  • mulighet til å bidra til nytenkning, fagutvikling og forskning i samarbeid med ulike faggrupper, praksisfelt og brukere
 • Studieretningen par- og familieterapi

  Par- og familieterapi er en studieretning som gir deg

  • utdypet kunnskap innenfor systemisk par- og familieterapi med spesialisert innsikt i fagets grunnlagsforståelse, verdigrunnlag og faglige tilnærminger
  • avansert kunnskap om helsefremmende perspektiver i par- og familieterapi
  • gode evner til å analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i familieterapiens grunnlagsforståelse og innta en kritisk tilnærming med vekt på etikk, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
  • gode evner til å anvende spesialisert kunnskap om barn og familier som en integrert del av et terapeutisk repertoar
  • gode evner til å arbeide selvstendig i komplekse sammenhenger med ulike problemstillinger med en eller flere familiemedlemmer og nettverk involvert
  • mulighet til selvstendig gjennomføring av avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt, under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
  • bred innsikt til å utøve par- og familieterapi på en reflektert og allsidig måte med høyt utviklet grad av sensitivitet og selvrefleksivitet i møte med mennesker
  • gjennomføringsevne til selvstendige forsknings- og utviklingsarbeid og formidle resultater fra dette i ulike sammenhenger og overfor ulike målgrupper nasjonalt og internasjonalt
 • Hvordan er praksisdelen av studiet?

  Slik er praksisdelen lagt opp

  Studentens praksis skal være en profesjonell virksomhet der studenten over tid kan planlegge og lede arbeid med utgangspunkt i et systemisk perspektiv. Med systemisk perspektiv menes her arbeid som bygger på teori og metodikk som det undervises i på studiet. I tillegg til studentenes praksissteder, har skolen noen praksisplasser som studentene kan søke på fra og med andre studieår.

 • Hva kan jeg jobbe som etter fullført masterstudie?

  Mange muligheter for deg med master i familieterapi og systemisk praksis

  Studiet kvalifiserer til stillinger innenfor barnevern, familievern, psykisk helsevern, nav, pedagogiske institusjoner og helseinstitusjoner som krever kompetanse på høyere grads nivå. Det omfatter stillinger hvor hovedarbeidsoppgaver er terapeutisk arbeid med barn, unge, enkeltpersoner, par og familier samt stillinger knyttet til veiledning, personal og organisasjonsarbeid, veiledning av profesjonsutøvere og deltakelse i tverrprofesjonelt samarbeid.

  Studiet kvalifiserer også til stillinger innenfor undervisningsområdet for systemisk familieterapi, systemisk praksis og veiledning.

  Avlagt mastergradseksamen gir grunnlag for å søke opptak til ph.d.-studier.

 • Har du behov for en veileder i familieterapi?

  Eller vil du bli veileder i familieterapi? Se siden siden for veiledere i familiterapi.

 • Tilbud for innreisende utvekslingsstudenter
 • Hva betyr det at VID er en diakonal høgskole?

  At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag. Det stilles ikke krav om kristen bekjennelse for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.