Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis

Videreutdanningen i familieterapi og systemisk praksis er rettet mot personell med helse- og sosialfaglig eller tilsvarende bakgrunn. Aktuelle målgrupper er ansatte som arbeider med klienter, familier, enkeltindivider eller grupper i familievern, barnevern, sosialt arbeid, psykisk helsevern, rusfeltet og lignende.

2 år deltid
Oslo
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 15.04.2018
60 studiepoeng

Hvem egner studiet seg for?

Studiet bygger videre på og utdyper hovedsider ved teori og praksiskunnskap fra grunnutdanninger innenfor ulike helse, sosialfaglige og pedagogiske studier på bachelornivå. Videreutdanningen er nært knyttet til studentens egen praktisering.

Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis

Tverrfaglig profil

Utdanningen har en tverrfaglig profil i den forstand at den henvender seg til et bredt fagfelt og begrenser seg ikke til tradisjonelle faggrupper som kun arbeider med familieterapi. Utdanningen representerer en mulighet til å etablere et bredt fagmiljø hvor representanter med spesifikk fagkompetanse fra ulike felter, som psykiatri, familievern, barnevern, sosialt arbeid og rusfeltet, muliggjør bygging av et bredt, mangfoldig miljø hvor fagfolk med ulikt innsteg i feltet kan stimulere og utfylle hverandre.

Klinisk kompetanse

Dette er en teoretisk/klinisk utdanning. Det kliniske perspektivet vil stå sentralt både i den teoretiske undervisningen og i kravene som stilles til praksis i utdanningsperioden. Gjennom å stille krav om klinisk veiledning (120 timer) og dokumentasjon av klinisk praksis (100 timer) sikrer vi at utdanningsforløpet også er med på å bygge opp studentenes kliniske kompetanse.

Læringsmål

 • Studentene har inngående kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i valgt fordypningsemne.
 • Studentene kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet.
 • Studentene kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
 • Studentene kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.
 • Studentene har informasjonskompetanse og kan analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.
 • Studentene kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.
 • Studentene kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder og gjennomføre spesielle arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Studentene kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.
 • Studentene kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.
 • Studentene kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser.

Fagmiljø

Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis har i dag følgende faste lærere: Randi Bagge, Tone Grøver, Halvor de Flon, Per Jensen, Hans Christian Michaelsen, Siv Merete Myra, Anne Hedvig Vedeler og Anne Øfsti.

Lærere på deltid: Professor II Jim Sheehan, professor II Arlene Vetere, Kristin Dahl, Anne Grasaasen og Per Lennart Lorås.

I tillegg engasjeres en rekke timelærere.

Hvorfor velge familieterapi?

 • Tett oppfølging fra lærere.
 • Lang og bred erfaring i å drive studiet.
 • Godt og tverrfaglig studiemiljø.
 • Sentral beliggenhet.
 • Robust, vitenskapelig høgskole.

Emner

 • Grunnlagsforståelse
 • Faglige tilnærminger
 • Fordypning
 • Praksis og veiledning. Personlig og profesjonell utvikling
 • Verdier og relasjoner

Praksis

Studentens praksis skal være en profesjonell virksomhet der studenten over tid kan planlegge og lede arbeid med utgangspunkt i et systemisk perspektiv. Med systemisk perspektiv menes her arbeid som bygger på teori og metodikk som det undervises i på studiet. Praksisen skal normalt innbefatte tre hovedparter:

 • Studenten i rolle som terapeut, hjelper, myndighetsutøver, konsulent.
 • Klienten, det vil si de som er definert til å ha problemene eller konfliktene.
 • Samarbeidspartnere - andre profesjonelle, andre offentlige ansatte og så videre.

Muligheter etter endt utdanning

Videreutdanningen i familieterapi og systemisk praksis kvalifiserer for familieterapeutisk arbeid innenfor familievernfeltet og andre familieterapeutiske institusjoner og for profesjonelt familiearbeid i barnevernsektoren, sosialtjenesten, PP-tjenesten, psykisk helsearbeid, med flere.

Veiledere i familieterapi

Er du student og har behov for en veileder i familieterapi? Eller kanskje du ønsker å bli veileder? Se på vår oversikt over veiledere i familieterapi.

Fakta om deltid

Søknadsfrist

15. april 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018
Gjelder kull 2016

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 14000
Totalt per semester: Kr 14730

Deltid, 2017–2018
Gjelder kull 2017

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 14270
Totalt per semester: Kr 15000

Deltid, 2018–2019
Gjelder fra høst 2017

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 14270
Totalt per semester: Kr 15000

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Randi Bagge

Fagrelaterte spørsmål?

Randi Bagge
høgskolelektor, studieleder familieterapi og systemisk praksis
Oslo
+4722451849
randi.bagge@vid.no

Helle Nærø

Spørsmål om opptak?

Helle Nærø
Oslo
+4722451922
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Bachelor i helse- og sosialfag eller tilsvarende. Det kreves praksis tilsvarende to år i hel stilling etter endt bachelor. Det stilles også krav om at studenten er i aktiv og relevant praksis i studietiden.

Hvis du har fullført videreutdanningen i familieterapi og systemisk praksis (60 studiepoeng), kan du søke om plass fra og med 3. studieår på masterprogrammet (studieprogram MAFAM 4005). Søk opptak til 3. studieår her.

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

Last opp bekreftelse på praksis

Send inn utfylt vedlegg så snart som mulig. Du vil få informasjon i Søknadsweb om hvordan du laster dette opp.