Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis

Videreutdanningen i familieterapi og systemisk praksis er rettet mot personell med helse- og sosialfaglig eller tilsvarende bakgrunn. Aktuelle målgrupper er ansatte som arbeider med klienter, familier, enkeltindivider eller grupper i familievern, barnevern, sosialt arbeid, psykisk helsevern, rusfeltet og lignende.

2 år deltid
Oslo
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 26.04.2017
Studiestart 28.08.2017
60 studiepoeng

Hvem egner studiet seg for?

Studiet bygger videre på og utdyper hovedsider ved teori og praksiskunnskap fra grunnutdanninger innenfor ulike helse, sosialfaglige og pedagogiske studier på bachelornivå. Videreutdanningen er nært knyttet til studentens egen praktisering.

Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis

Tverrfaglig profil

Utdanningen har en tverrfaglig profil i den forstand at den henvender seg til et bredt fagfelt og begrenser seg ikke til tradisjonelle faggrupper som kun arbeider med familieterapi. Utdanningen representerer en mulighet til å etablere et bredt fagmiljø hvor representanter med spesifikk fagkompetanse fra ulike felter, som psykiatri, familievern, barnevern, sosialt arbeid og rusfeltet, muliggjør bygging av et bredt, mangfoldig miljø hvor fagfolk med ulikt innsteg i feltet kan stimulere og utfylle hverandre.

Klinisk kompetanse

Dette er en teoretisk/klinisk utdanning. Det kliniske perspektivet vil stå sentralt både i den teoretiske undervisningen og i kravene som stilles til praksis i utdanningsperioden. Gjennom å stille krav om klinisk veiledning (120 timer) og dokumentasjon av klinisk praksis (100 timer) sikrer vi at utdanningsforløpet også er med på å bygge opp studentenes kliniske kompetanse.

Læringsmål

Fagmiljø

Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis har i dag følgende faste lærere: Randi Bagge, Tone Grøver, Halvor de Flon, Per Jensen, Hans Christian Michaelsen, Siv Merete Myra, Anne Hedvig Vedeler og Anne Øfsti.

Lærere på deltid: Professor II Jim Sheehan, professor II Arlene Vetere, Kristin Dahl, Anne Grasaasen og Per Lennart Lorås.

I tillegg engasjeres en rekke timelærere.

Hvorfor velge familieterapi?

Emner

Organisering

Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis går over to år, på fire semestre, med to kursuker per semester.

Hver kursuke varer fem ukedager. Studentene plasseres i faste grupper på 30 studenter. Studiet utgjør 60 studiepoeng og inneholder 5 emner. Alle emnene er obligatoriske. Emne 3 er en faglig fordypning hvor studentene velger en av flere mulige fordypninger. Fordypningstemaene vil variere noe, med utgangspunkt i studentenes interesseområder og praksis.

Studentene gjennomfører praksis gjennom hele studietiden. Studentene må selv oppgi relevant praksis ved studiestart. Studentene har 120 timer veiledning i løpet av studietiden. Utgifter til veiledning kommer i tillegg til studieavgiften.

Oslo-studenter har første samlingsuke fra 28. august 2017 på Dr. Holm på Geilo og betaler kr 1090 per døgn, totalt fire døgn, på fullpensjon. VID bestiller enkeltrom til alle. Studenten betaler ved fremmøte.

Studiestart

Praksis

Studentens praksis skal være en profesjonell virksomhet der studenten over tid kan planlegge og lede arbeid med utgangspunkt i et systemisk perspektiv. Med systemisk perspektiv menes her arbeid som bygger på teori og metodikk som det undervises i på studiet. Praksisen skal normalt innbefatte tre hovedparter:

Muligheter etter endt utdanning

Videreutdanningen i familieterapi og systemisk praksis kvalifiserer for familieterapeutisk arbeid innenfor familievernfeltet og andre familieterapeutiske institusjoner og for profesjonelt familiearbeid i barnevernsektoren, sosialtjenesten, PP-tjenesten, psykisk helsearbeid, med flere.

Fakta om deltid

Søknadsfrist

26. april 2017

Studiestart

28. august 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018
Gjelder kull 2016

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 14000
Totalt per semester: Kr 14730

Deltid, 2017–2018
Gjelder kull 2017

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 14270
Totalt per semester: Kr 15000

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Randi Bagge

Fagrelaterte spørsmål?

Randi Bagge
høgskolelektor, studieleder familieterapi og systemisk praksis
Oslo
+4722451849
randi.bagge@vid.no

Helle Nærø

Spørsmål om opptak?

Helle Nærø
Oslo
+4722451922
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Bachelor i helse- og sosialfag eller tilsvarende. Det kreves praksis tilsvarende to år i hel stilling etter endt bachelor. Det stilles også krav om at studenten er i aktiv og relevant praksis i studietiden.

Hvis du har fullført videreutdanningen i familieterapi og systemisk praksis (60 studiepoeng), kan du søke om plass fra og med 3. studieår på masterprogrammet (studieprogram MAFAM 4005). Søk opptak til 3. studieår her.

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

Last opp bekreftelse på praksis

Send inn utfylt vedlegg så snart som mulig. Du vil få informasjon i Søknadsweb om hvordan du laster dette opp.

Ressurser