Fire studenter i klasserom-situasjon på VIDs videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis

Familieterapi og systemisk praksis

Videreutdanning | Deltid | 2 år

Fire studenter i klasserom-situasjon på VIDs videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis

Jobber du innen helse- og sosialfag, men søker mer kunnskap innen arbeid med å styrke familieenheter og relasjoner? Utdanningen er delt inn i to studieretninger som du kan velge mellom; systemisk praksis og par- og familieterapi.

Studiet har løpende opptak frem til studiet er fulltegnet.

Om studiet

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist
  Oppstart 2. september 2024
  Studiepoeng 60
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 2 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 19300
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 20349
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Oslo

  1. Bachelor i helse- og sosialfag. Tilsvarende utdanningsløp blir vurdert.
  2. To års relevant klient/brukerettet yrkespraksis i hel stilling etter endt bachelor. Deltidsstillinger regnes om til heltid.
  3. Søker skal være i relevant praksis i studietiden og fylle ut vedlegget for praksis.

  Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

  Hvis du har fullført videreutdanningen i familieterapi og systemisk praksis (60 studiepoeng), kan du søke om plass fra og med 3. studieår på masterprogrammet (studieprogram MAFAM 4005). Last opp vitnemål fra fullført videreutdanning, vedleggskjema for 3. og 4. studieår og arbeidsattest som viser at du er i nåværende arbeid. Søk opptak til 3. studieår her.

  Poenggrense

  Studieretning systemisk praksis, Oslo 25,52 poeng - suppleringsopptak 2023

  Studieretning par- og familieterapi, Oslo 17,10 poeng - suppleringsopptak 2023

  Dokumentasjonskrav

  Følgende må lastes opp i søknadsweb når du søker

  • Vitnemål fra bachelorgrad
  • Last ned vedlegg for familieterapi og systemisk praksis. Vedlegget er en avtale mellom søker og arbeidsgiver som beskriver arbeidsoppgaver og valg av studieretning.
  • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent.

  Arbeidsavtaler og CV godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist
  Oppstart 9. september 2024
  Studiepoeng 60
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 2 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 590
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 19355
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 20304
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Stavanger

  1. Bachelor i helse- og sosialfag. Tilsvarende utdanningsløp blir vurdert.
  2. To års relevant klient/brukerettet yrkespraksis i hel stilling etter endt bachelor. Deltidsstillinger regnes om til heltid.
  3. Søker skal være i relevant praksis i studietiden og fylle ut vedlegget for praksis.

  Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

  Hvis du har fullført videreutdanningen i familieterapi og systemisk praksis (60 studiepoeng), kan du søke om plass fra og med 3. studieår på masterprogrammet (studieprogram MAFAM 4005). Last opp vitnemål fra fullført videreutdanning, vedleggskjema for 3. og 4. studieår og arbeidsattest som viser at du er i nåværende arbeid. Søk opptak til 3. studieår her.

  Dokumentasjonskrav

  Følgende må lastes opp i søknadsweb når du søker:

  • Vitnemål fra bachelorgrad
  • Last ned vedlegg for familieterapi og systemisk praksis. Vedlegget er en avtale mellom søker og arbeidsgiver som beskriver arbeidsoppgaver og valg av studieretning.
  • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent.

  Arbeidsavtaler og CV godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

Spørsmål og svar

 • Hvorfor velge videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis?

  I denne videreutdanningen får du:

  • tett oppfølging fra lærere og veiledere.
  • et stimulerende og tverrfaglig studiemiljø.
  • tett samarbeid med praksisfeltet.
  • utdanning med sentral posisjon i fagfeltet.
  • etterspurt kompetanse
 • To studieretninger – hvilken passer meg best?

  Videreutdanningen er delt inn i to studieretninger, og du kan selv velge mellom følgende to studieretninger når du søker om opptak:

  • systemisk praksis
  • par- og familieterapi

  Valg av studieretning er bestemmer hva slags praksis du skal ha i studietiden, det vil si at praksisen du skal ha må oppfylle krav til innhold i valgte studieretning.

  Studieretning 1 Systemisk praksis

  Praksis foregår i ulike typer arbeid som rådgivning og veiledning, gruppeledelse, teamarbeid, nettverksarbeid, organisasjonsarbeid, pedagogisk arbeid, kompetanseutvikling og ulike former for krisehåndtering, støttesamtaler, tilrettelegging, bistand- og pårørendearbeid, med barn, unge, eldre, enkeltpersoner, foreldre, familier og grupper.

  Studieretning 2 Par- og familieterapi

  Praksis foregår i terapi og terapeutisk arbeid med barn, unge, eldre, enkeltpersoner, par, foreldre, familier og grupper.

 • Hvordan er studiet lagt opp?

  Videreutdanningen er samlingsbasert med fire samlinger per studieår, og totalt åtte samlinger. Samlingene består av undervisning, veiledning og personlig og profesjonell utvikling. Mellom samlingene har studentene praksis og veiledning, samt skriftlige arbeidskrav og arbeid med pensum. Studentene har også eksamen i de ulike emnene.

  Studiet er nært knyttet til studentens egen praksis før og under studiet. Det er krav til at studentene har praksis og veiledning gjennom hele studiet.

  Høst 2024

  1. studieår
  VUFAM24-1 og VUFAM24-2 Uke 36 og 46
  VUFAM24-3 Uke 37 og 45

  2. studieår
  VUFAM23-1 og VUFAM23-2 uke 36 og 45

  Vår 2025

  1. studieår
  VUFAM24-1 og VUFAM24-2 Uke 4 og 19
  VUFAM24-3 Uke 5 og 19

  2. studieår
  VUFAM23-1 og VUFAM23-2 uke 3 og 15

  Studentene gjennomfører minimum 160 timer praksis gjennom hele studietiden og har 160 timer veiledning i løpet av studietiden. Utgifter til veiledning kommer i tillegg til studieavgiften. Skolen anbefaler en pris mellom kroner 700 og 900 per time for veiledning, som fordeles på antall deltakere i veiledningsgruppen. Det anbefales å være 5 til maks 8 studenter i veiledningsgruppene.

  Videreutdanningen tilbys hvert år i Oslo og annethvert i Stavanger. For studenter i Stavanger er neste planlagte oppstart høsten 2024.

  Første samlingsuke foregår på Dr. Holms Hotel på Geilo. De øvrige samlingene foregår på VID Oslo, studiested Diakonhjemmet.

 • Når er samlingsukene for studieåret 2024/2025?

  Studieukene for 1. studieåret 2024 - 2025 er som følger:

  Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis: uke 36 på Dr Holms Hotell Geilo, 46, 4, 19

  Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis, Stavanger: Uke 37, 45, 5, 19

 • Hva lærer jeg?

  Studieretningen systemisk praksis gir deg:

  • utdypet kunnskap innenfor systemisk praksis med spesialisert innsikt i fagets grunnlagsforståelse, verdigrunnlag og faglige tilnærminger.
  • inngående kjennskap til fagområdets litteratur og forskning og kan orientere deg i denne, både nasjonalt og internasjonalt.
  • evne til å analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i studiets grunnlagsforståelse og innta en kritisk tilnærming med vekt på etikk, verdier og relasjoner i systemisk profesjonell praksis.
  • evne til å samarbeide og kommunisere med bevissthet omkring maktforhold, strukturer og diskurser i samfunnet som påvirker menneskers livssituasjon.
  • evne til å arbeide selvstendig i komplekse sammenhenger med ulike problemstillinger med flere parter, nettverk og større systemer involvert.
  • evne til å utøve systemisk praksis på en reflektert, allsidig og innsiktsfull måte og ha utviklet høy grad av sensitivitet og selvrefleksivitet i møte med andre mennesker og systemer i utøvelsen av profesjonell praksis.
  • kan bidra til nytenkning og fagutvikling i samarbeid med ulike faggrupper, praksisfelt og brukere

  Studieretningen par- og familieterapi gir deg:

  • utdypet kunnskap innenfor systemisk par- og familieterapi med spesialisert innsikt i fagets grunnlagsforståelse, verdigrunnlag og faglige tilnærminger.
  • avansert kunnskap om helsefremmende perspektiver i par- og familieterapi.
  • evne til å analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i familieterapiens grunnlagsforståelse og innta en kritisk tilnærming med vekt på etikk, verdier og relasjoner i profesjonell praksis.
  • evne til å anvende spesialisert kunnskap om barn og familier som en integrert del av et terapeutisk repertoar.
  • evne til å arbeide selvstendig i komplekse sammenhenger med ulike problemstillinger med en eller flere familiemedlemmer og nettverk involvert.
  • evne til å utøve par- og familieterapi på en reflektert, allsidig og innsiktsfull måte og ha utviklet høy grad av sensitivitet og selvrefleksivitet i møte med mennesker.
 • Hvordan er praksis lagt opp?

  Studentene er i relevant arbeidspraksis som samsvarer med valgt studieretning. Det betyr at studentene har en arbeidssituasjon hvor de kan arbeide med familier, enkeltpersoner og / eller systemer i terapi og samhandling. Dette kan skje på egen arbeidsplass eller ved hospitering. Praksis vil si en profesjonell virksomhet der studentene over tid er ansvarlig eller medansvarlig for å planlegge og utføre arbeid med utgangspunkt i presentert grunnlagsforståelse og faglige tilnærminger. Studentene gjennomfører 160 timer praksis mellom samlingene på sine respektive praksissteder. Antall timer praksis er jevnt fordelt gjennom hele studiet, med 40 timer praksis per semester.

 • Hva vil jeg kunne jobbe med?

  Studiet kvalifiserer til stillinger innenfor:

  • barnevern
  • familievern
  • psykisk helsevern
  • nav
  • pedagogiske institusjoner
  • helseinstitusjoner som krever kompetanse på høyere grads nivå. Det omfatter stillinger hvor hovedarbeidsoppgaver er terapeutisk arbeid med barn, unge, enkeltpersoner, par og familier samt stillinger knyttet til veiledning, personal og organisasjonsarbeid, veiledning av profesjonsutøvere og deltakelse i tverrprofesjonelt samarbeid.
 • Kvalifiserer jeg til masterstudie med fullført videreutdanning?

  Mulighet for direkte opptak til master i familieterapi og systemisk praksis

  Fullført videreutdanning gir mulighet for innpass for de to første årene og opptak direkte på 3. studieår på master i familieterapi og systemisk praksis.

 • Hva koster studiene?
 • Har du behov for en veileder i familieterapi?

  Eller vil du bli veileder i familieterapi? Se siden siden for veiledere i familieterapi.

 • Hva betyr det at VID er en diakonal høgskole?

  At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag. Det stilles ikke krav om kristen bekjennelse for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

Les mer

Familieterapi og systemisk praksis

Jobber du med mennesker og ønsker å utvide din kompetanse på områder som par- og familieterapi, relasjonsarbeid, nettverksarbeid, veiledning eller krisehåndtering? Da kan vår profesjonsbaserte mastergrad være noe for deg

Spørsmål og svar

 • Hvorfor velge videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis?

  I denne videreutdanningen får du:

  • tett oppfølging fra lærere og veiledere.
  • et stimulerende og tverrfaglig studiemiljø.
  • tett samarbeid med praksisfeltet.
  • utdanning med sentral posisjon i fagfeltet.
  • etterspurt kompetanse
 • To studieretninger – hvilken passer meg best?

  Videreutdanningen er delt inn i to studieretninger, og du kan selv velge mellom følgende to studieretninger når du søker om opptak:

  • systemisk praksis
  • par- og familieterapi

  Valg av studieretning er bestemmer hva slags praksis du skal ha i studietiden, det vil si at praksisen du skal ha må oppfylle krav til innhold i valgte studieretning.

  Studieretning 1 Systemisk praksis

  Praksis foregår i ulike typer arbeid som rådgivning og veiledning, gruppeledelse, teamarbeid, nettverksarbeid, organisasjonsarbeid, pedagogisk arbeid, kompetanseutvikling og ulike former for krisehåndtering, støttesamtaler, tilrettelegging, bistand- og pårørendearbeid, med barn, unge, eldre, enkeltpersoner, foreldre, familier og grupper.

  Studieretning 2 Par- og familieterapi

  Praksis foregår i terapi og terapeutisk arbeid med barn, unge, eldre, enkeltpersoner, par, foreldre, familier og grupper.

 • Hvordan er studiet lagt opp?

  Videreutdanningen er samlingsbasert med fire samlinger per studieår, og totalt åtte samlinger. Samlingene består av undervisning, veiledning og personlig og profesjonell utvikling. Mellom samlingene har studentene praksis og veiledning, samt skriftlige arbeidskrav og arbeid med pensum. Studentene har også eksamen i de ulike emnene.

  Studiet er nært knyttet til studentens egen praksis før og under studiet. Det er krav til at studentene har praksis og veiledning gjennom hele studiet.

  Høst 2024

  1. studieår
  VUFAM24-1 og VUFAM24-2 Uke 36 og 46
  VUFAM24-3 Uke 37 og 45

  2. studieår
  VUFAM23-1 og VUFAM23-2 uke 36 og 45

  Vår 2025

  1. studieår
  VUFAM24-1 og VUFAM24-2 Uke 4 og 19
  VUFAM24-3 Uke 5 og 19

  2. studieår
  VUFAM23-1 og VUFAM23-2 uke 3 og 15

  Studentene gjennomfører minimum 160 timer praksis gjennom hele studietiden og har 160 timer veiledning i løpet av studietiden. Utgifter til veiledning kommer i tillegg til studieavgiften. Skolen anbefaler en pris mellom kroner 700 og 900 per time for veiledning, som fordeles på antall deltakere i veiledningsgruppen. Det anbefales å være 5 til maks 8 studenter i veiledningsgruppene.

  Videreutdanningen tilbys hvert år i Oslo og annethvert i Stavanger. For studenter i Stavanger er neste planlagte oppstart høsten 2024.

  Første samlingsuke foregår på Dr. Holms Hotel på Geilo. De øvrige samlingene foregår på VID Oslo, studiested Diakonhjemmet.

 • Når er samlingsukene for studieåret 2024/2025?

  Studieukene for 1. studieåret 2024 - 2025 er som følger:

  Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis: uke 36 på Dr Holms Hotell Geilo, 46, 4, 19

  Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis, Stavanger: Uke 37, 45, 5, 19

 • Hva lærer jeg?

  Studieretningen systemisk praksis gir deg:

  • utdypet kunnskap innenfor systemisk praksis med spesialisert innsikt i fagets grunnlagsforståelse, verdigrunnlag og faglige tilnærminger.
  • inngående kjennskap til fagområdets litteratur og forskning og kan orientere deg i denne, både nasjonalt og internasjonalt.
  • evne til å analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i studiets grunnlagsforståelse og innta en kritisk tilnærming med vekt på etikk, verdier og relasjoner i systemisk profesjonell praksis.
  • evne til å samarbeide og kommunisere med bevissthet omkring maktforhold, strukturer og diskurser i samfunnet som påvirker menneskers livssituasjon.
  • evne til å arbeide selvstendig i komplekse sammenhenger med ulike problemstillinger med flere parter, nettverk og større systemer involvert.
  • evne til å utøve systemisk praksis på en reflektert, allsidig og innsiktsfull måte og ha utviklet høy grad av sensitivitet og selvrefleksivitet i møte med andre mennesker og systemer i utøvelsen av profesjonell praksis.
  • kan bidra til nytenkning og fagutvikling i samarbeid med ulike faggrupper, praksisfelt og brukere

  Studieretningen par- og familieterapi gir deg:

  • utdypet kunnskap innenfor systemisk par- og familieterapi med spesialisert innsikt i fagets grunnlagsforståelse, verdigrunnlag og faglige tilnærminger.
  • avansert kunnskap om helsefremmende perspektiver i par- og familieterapi.
  • evne til å analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i familieterapiens grunnlagsforståelse og innta en kritisk tilnærming med vekt på etikk, verdier og relasjoner i profesjonell praksis.
  • evne til å anvende spesialisert kunnskap om barn og familier som en integrert del av et terapeutisk repertoar.
  • evne til å arbeide selvstendig i komplekse sammenhenger med ulike problemstillinger med en eller flere familiemedlemmer og nettverk involvert.
  • evne til å utøve par- og familieterapi på en reflektert, allsidig og innsiktsfull måte og ha utviklet høy grad av sensitivitet og selvrefleksivitet i møte med mennesker.
 • Hvordan er praksis lagt opp?

  Studentene er i relevant arbeidspraksis som samsvarer med valgt studieretning. Det betyr at studentene har en arbeidssituasjon hvor de kan arbeide med familier, enkeltpersoner og / eller systemer i terapi og samhandling. Dette kan skje på egen arbeidsplass eller ved hospitering. Praksis vil si en profesjonell virksomhet der studentene over tid er ansvarlig eller medansvarlig for å planlegge og utføre arbeid med utgangspunkt i presentert grunnlagsforståelse og faglige tilnærminger. Studentene gjennomfører 160 timer praksis mellom samlingene på sine respektive praksissteder. Antall timer praksis er jevnt fordelt gjennom hele studiet, med 40 timer praksis per semester.

 • Hva vil jeg kunne jobbe med?

  Studiet kvalifiserer til stillinger innenfor:

  • barnevern
  • familievern
  • psykisk helsevern
  • nav
  • pedagogiske institusjoner
  • helseinstitusjoner som krever kompetanse på høyere grads nivå. Det omfatter stillinger hvor hovedarbeidsoppgaver er terapeutisk arbeid med barn, unge, enkeltpersoner, par og familier samt stillinger knyttet til veiledning, personal og organisasjonsarbeid, veiledning av profesjonsutøvere og deltakelse i tverrprofesjonelt samarbeid.
 • Kvalifiserer jeg til masterstudie med fullført videreutdanning?

  Mulighet for direkte opptak til master i familieterapi og systemisk praksis

  Fullført videreutdanning gir mulighet for innpass for de to første årene og opptak direkte på 3. studieår på master i familieterapi og systemisk praksis.

 • Hva koster studiene?
 • Har du behov for en veileder i familieterapi?

  Eller vil du bli veileder i familieterapi? Se siden siden for veiledere i familieterapi.

 • Hva betyr det at VID er en diakonal høgskole?

  At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag. Det stilles ikke krav om kristen bekjennelse for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

Halvor de Flon

Programansvarlig

Halvor de Flon

førstelektor og studieleder for familieterapi og systemisk praksis

halvor.flon@vid.no

Monica Dahle Darvik

Programansvarlig

Monica Dahle Darvik

rådgiver

monica.darvik@vid.no

Halvor de Flon

Programansvarlig

Halvor de Flon

førstelektor og studieleder for familieterapi og systemisk praksis

halvor.flon@vid.no

Monica Dahle Darvik

Programansvarlig

Monica Dahle Darvik

rådgiver

monica.darvik@vid.no

Studieplan

Emneliste

 • Grunnlagsforståelse
 • Faglige tilnærminger
 • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis