Sykepleier passer på pasient i sykeseng

Videreutdanning i palliativ sykepleie

Videreutdanning | Deltid | 2 år

Sykepleier passer på pasient i sykeseng

Palliativ sykepleie handler om helhetlig omsorg for mennesker med uhelbredelig sykdom og i livets sluttfase, og er et relativt nytt fagområde innen helsefaglig utdanning og forskning.

Om studiet

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Oppstart 26. august 2024
  Studiepoeng 60
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 2 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 650
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 18300
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 19309
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Bergen

  • Fullført 3-årig bachelor i sykepleie fra høgskole/universitet
  • Autorisasjon som sykepleier
  • To års relevant yrkeserfaring (100% stilling eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling) etter utdanning

  For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert.

  Søkere som tas opp til studiet, må legge fram politiattest ved studiestart. Se mer informasjon om dette her.

  Dokumentasjonskrav

  • Vitnemål fra bachelor i sykepleie
  • Autorisasjon
  • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent

  CV og arbeidsavtaler/-kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

Spørsmål og svar

 • Målgruppe

  Studiets målgruppe er sykepleiere som arbeider eller ønsker å arbeide innenfor palliativ sykepleie i spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten. Mennesker lever med alvorlig sykdom og ender livet sitt i alle deler av helsetjenesten. Studiet henvender seg til sykepleiere som ønsker mer kunnskap og kompetanse i å vurdere, møte og gi faglig omsorg, pleie og behandling til mennesker med alvorlig inkurabel sykdom.

 • Hva er palliasjon?

  Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel og livstruende sykdom. Lindring av pasientenes fysiske smerter og andre plagsomme symptom står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelig/eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasient og pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet.

 • Studiets hovedmål

  Studentene skal videreutvikle sin teoretiske, yrkesetiske og praktiske kompetanse i palliativ sykepleie. Ferdighetene skal være integrert på en slik måte at studentene blir ressurspersoner på sine arbeidsplasser og at de skal kunne påta seg leder- og utviklingsoppgaver innen fagfeltet palliativ sykepleie.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Studiet er et deltidsstudie med obligatorisk tilstedeværelse på skolen i studieukene.

  Studieuker høst 2024:

  • Uke 35, 39 og 47

  Studieuker vår 2025:

  • Uke 4, 10 og 19

  I studieukene er det undervisning på skolen mandag kl. 10:00 - 15:30, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 09:00 - 15:30. Fredag er studiedag.

 • Studiets relevans

  Like så sikkert som at vi blir født skal vi alle dø. Livet er sårbart og som nyfødt er det tydelig at vi er helt avhengig av andre for å vokse opp. Betydning av omsorg for barnet er helt sentralt. I løpet av livet kan vi glemme vår sårbarhet og avhengighet til andre. Ved livets avslutning blir vi minnet på dette. Hvordan vi ivaretar hverandre i en sårbar livssituasjon og ved livets avslutning, sier mye om hvem vi er og hvordan menneskeverdet blir verdsatt i vårt samfunn. Flere offentlige utredninger har beskrevet omsorg for alvorlig syke og døende som viktige satsingsområder på alle nivå i helsevesenet.

  Statsmelding nummer 47 (2008–2009) Samhandlingsreformen, viser til økt behov for palliative enheter i kommunehelsetjenesten. Helsepolitikkens dreining mot kommunehelsetjenesten gjør at behovet for kompetanse i palliativ omsorg er sterkt økende.

 • Arbeidsform

  Studiet er et deltidstudium på 60 studiepoeng over to år. Det er tre ukesamlinger per semester og passer derfor godt for yrkesaktive. I tillegg er det seks ukers praksisstudier i første studieår. Undervisningsformene er variert med forelesninger, studium av aktuell fag- og forskningslitteratur, fagutviklingsarbeid, oppgaveskriving og anvendelse, samt videreutvikling av kunnskap gjennom praksisstudier.

 • Praksisstudier

  For å styrke kunnskapsgrunnlaget er det krav om seks ukers praksisstudier. Praksis skal være på palliativ avdeling, senter, enhet, team i sykehus eller sykehjem. Praksissted velges i samråd med og godkjennes av høgskolen. Praksisstudiet kan avvikles på eget hjemsted eller søkes avviklet i utlandet. Høgskolen har kontakt med flere praksissteder som: Palliativt team ved Haukeland universitetssykehus og Palliativ enhet ved Bergen Røde Kors Sykehjem.

  Praksis gjennomføres 3 uker i første semester og 3 uker i andre semester. Vi oppfordrer studenter som ikke bor i Bergen og omegn til selv å skaffe praksisplasser. Tidsrom for praksis høsten 2024 kan være uke 36-38, 40-46 eller 48-51. Tidsrom for praksis våren 2025 kan være uke 5-9, 11-18, eller 20-25.

 • Påbygg til mastergrad

  Videreutdanningen kan inngå som første del av master i klinisk sykepleie.

Spørsmål og svar

 • Målgruppe

  Studiets målgruppe er sykepleiere som arbeider eller ønsker å arbeide innenfor palliativ sykepleie i spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten. Mennesker lever med alvorlig sykdom og ender livet sitt i alle deler av helsetjenesten. Studiet henvender seg til sykepleiere som ønsker mer kunnskap og kompetanse i å vurdere, møte og gi faglig omsorg, pleie og behandling til mennesker med alvorlig inkurabel sykdom.

 • Hva er palliasjon?

  Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel og livstruende sykdom. Lindring av pasientenes fysiske smerter og andre plagsomme symptom står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelig/eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasient og pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet.

 • Studiets hovedmål

  Studentene skal videreutvikle sin teoretiske, yrkesetiske og praktiske kompetanse i palliativ sykepleie. Ferdighetene skal være integrert på en slik måte at studentene blir ressurspersoner på sine arbeidsplasser og at de skal kunne påta seg leder- og utviklingsoppgaver innen fagfeltet palliativ sykepleie.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Studiet er et deltidsstudie med obligatorisk tilstedeværelse på skolen i studieukene.

  Studieuker høst 2024:

  • Uke 35, 39 og 47

  Studieuker vår 2025:

  • Uke 4, 10 og 19

  I studieukene er det undervisning på skolen mandag kl. 10:00 - 15:30, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 09:00 - 15:30. Fredag er studiedag.

 • Studiets relevans

  Like så sikkert som at vi blir født skal vi alle dø. Livet er sårbart og som nyfødt er det tydelig at vi er helt avhengig av andre for å vokse opp. Betydning av omsorg for barnet er helt sentralt. I løpet av livet kan vi glemme vår sårbarhet og avhengighet til andre. Ved livets avslutning blir vi minnet på dette. Hvordan vi ivaretar hverandre i en sårbar livssituasjon og ved livets avslutning, sier mye om hvem vi er og hvordan menneskeverdet blir verdsatt i vårt samfunn. Flere offentlige utredninger har beskrevet omsorg for alvorlig syke og døende som viktige satsingsområder på alle nivå i helsevesenet.

  Statsmelding nummer 47 (2008–2009) Samhandlingsreformen, viser til økt behov for palliative enheter i kommunehelsetjenesten. Helsepolitikkens dreining mot kommunehelsetjenesten gjør at behovet for kompetanse i palliativ omsorg er sterkt økende.

 • Arbeidsform

  Studiet er et deltidstudium på 60 studiepoeng over to år. Det er tre ukesamlinger per semester og passer derfor godt for yrkesaktive. I tillegg er det seks ukers praksisstudier i første studieår. Undervisningsformene er variert med forelesninger, studium av aktuell fag- og forskningslitteratur, fagutviklingsarbeid, oppgaveskriving og anvendelse, samt videreutvikling av kunnskap gjennom praksisstudier.

 • Praksisstudier

  For å styrke kunnskapsgrunnlaget er det krav om seks ukers praksisstudier. Praksis skal være på palliativ avdeling, senter, enhet, team i sykehus eller sykehjem. Praksissted velges i samråd med og godkjennes av høgskolen. Praksisstudiet kan avvikles på eget hjemsted eller søkes avviklet i utlandet. Høgskolen har kontakt med flere praksissteder som: Palliativt team ved Haukeland universitetssykehus og Palliativ enhet ved Bergen Røde Kors Sykehjem.

  Praksis gjennomføres 3 uker i første semester og 3 uker i andre semester. Vi oppfordrer studenter som ikke bor i Bergen og omegn til selv å skaffe praksisplasser. Tidsrom for praksis høsten 2024 kan være uke 36-38, 40-46 eller 48-51. Tidsrom for praksis våren 2025 kan være uke 5-9, 11-18, eller 20-25.

 • Påbygg til mastergrad

  Videreutdanningen kan inngå som første del av master i klinisk sykepleie.

Sidsel Ellingsen

Programansvarlig

Sidsel Ellingsen

førsteamanuensis

Institutt for sykepleie

sidsel.ellingsen@vid.no

Merete Gloppen

Opptak

Merete Gloppen

studiekonsulent

Studieseksjonen

merete.gloppen@vid.no

Emneliste

 • Palliativ sykepleie 1
 • Palliativ sykepleie 2
 • Grunnlagsforståelse og rammer for palliativ sykepleie
 • Livsyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Forskningsetikk, vitenskapsteori og metode