Studier Sosial Bachelor

Bachelor i sosialt arbeid

Har du lyst til å forstå hvordan psykiske og sosiale problemer oppstår, og hvordan du kan tilby hjelp på en profesjonell måte? Bachelor i sosialt arbeid kvalifiserer deg til sosionom, og som sosionom er du kvalifisert til å forebygge, redusere og løse sosiale problemer. Du vil møte enkeltmennesker og familier med sosiale utfordringer eller i sårbare situasjoner.

fire fornøyde sosionomstudenter ved bachelor i sosialt arbeid ved VID Høgskole
 • Oslo (Deltid)

  • Studiested Oslo
  • Studiestart 19. august 2024
  • Søknadstart 1. februar 2024
  • Søknadsfrist 15. april 2024
  • Programkode SOSDEL
  • Studiepoeng 180
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde 4 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 60
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 8100
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 9149

  Søk opptak

  Bachelor i sosialt arbeid Deltid Oslo (SOSDEL)

  Studiestart 19. august 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Opptak til studiet er lukket

  Poenggrense

  Ordinær kvote 46,7

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

  Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Opptakskrav for søkere til bachelor i sosialt arbeid deltid

  For opptak til deltidsstudiet i sosialt arbeid, må du oppfylle ett av følgende spesielle tilleggskrav i tillegg til generell studiekompetanse:

  Enten minimum to års relevant arbeidserfaring i løpet av de siste fem årene eller 50 % relevant arbeidstilknytning i første, andre og fjerde studieår. Arbeidserfaringen må samlet utgjøre to år på fulltid. Nåværende arbeidssted kan godkjennes frem til 1. august ved dokumentasjon innen 1. juli.

  Både arbeidserfaring og arbeidstilknytning må være sosialfaglig relevant. Følgende arbeidssteder/områder godkjennes som forutgående arbeidserfaring eller arbeidstilknytning i studietiden:

  Asylmottak, barnevernstjenesten, barnevernsinstitusjoner, barnehage, fosterhjem (forsterket og lønnet), familievern, frivillige organisasjoner, hjemmetjeneste, institusjoner for rusbrukere, kollektiver, krisesentre, kultur-/oppvekstetat (fritid), NAV, psykisk helsearbeid, boenheter for personer med psykisk utviklingshemning, skoler, skolefritidsordning, sosialpedagogiske enheter, spesialpedagogiske kompetansesentra (miljøarbeid) og tilsvarende arbeidsteder/områder.

  Administrative stillinger innenfor disse arbeidsstedene/områdene oppfyller ikke nødvendigvis kravet om sosialfaglig relevans.

  Last opp dokumentasjon

  Dette spesielle opptakskravet skal du dokumentere på eget skjema, som lastes opp i nettsøknaden din hos Samordna opptak senest innen 1. juli. Her er Skjema for dokumentasjon.

  Mer informasjon

  Organisering

  Deltidsutdanningen

  Deltidsutdanningen går over 4 år. I første, andre og fjerde studieår er det 2 uker undervisning fordelt på to samlinger per semester på campus. Utover samlingene er studiet basert på digitale opplegg, selvstudier og studentsamarbeid i grupper. Studiebelastningen i første, andre og fjerde studieår tilsvarer omtrent 67% av et fulltidsstudie.

  Det tredje studieåret er et fulltidsår med 100% studiebelastning. Her må studentene påberegne å være mer på campus enn de øvrige årene. Vårsemesteret består av 18 uker praksis, i tillegg til samlinger.

  All undervisning og studentaktiviteter er obligatorisk på deltidsutdanningen.

  Samlinger studieår 23/24

  Kull høst 2023 vår 2024
  1. studieår kull sosdel 23 uke 36 og 44 uke 3 og 17
  2. studieår kull sosdel 22 uke 35 og 44 uke 5 og 15
  3. studieår er heltidsåret for sosdel 21

  Oppstart i uke 33

  Oppstart i uke 2
  4. studieår kull sosdel 20 uke 35 og 45 uke 3 og 10

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Ella Johanne Flatland, seniorrådgiver, Oslo, telefon: +47 22 45 19 26, e-post: ella.flatland@vid.no

 • Oslo (Heltid)

  • Studiested Oslo
  • Studiestart 19. august 2024
  • Søknadstart 1. februar 2024
  • Søknadsfrist 15. april 2024
  • Programkode SOSHEL
  • Studiepoeng 180
  • Studieform Heltid
  • Studiets lengde 3 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 87
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 7100
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 8149

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Bachelor i sosialt arbeid Heltid Oslo (SOSHEL)

  Studiestart 19. august 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Opptak til studiet er lukket

  Poenggrense

  Ordinær kvote 51,3
  Kvote for førstegangsvitnemål 43,9

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

  Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Mer informasjon

  Organisering

  Heltidsutdanningen går over 3 år. Deler av undervisningen og studentaktiviteter er obligatorisk.

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Ella Johanne Flatland, seniorrådgiver, Oslo, telefon: +47 22 45 19 26, e-post: ella.flatland@vid.no

Hva er sosialt arbeid?

Sosialt arbeid er en akademisk disiplin og et praktisk yrke med meningsfulle oppgaver. Utdanningen gir deg profesjonstittelen sosionom, og er for deg som ønsker å bistå barn, unge, voksne og eldre i utsatte eller sårbare situasjoner.

Studiene i sosialt arbeid er veldig spennende. Jeg gleder meg hver eneste dag til å gå på skolen.

– Stig Børre Høydal, tidligere student ved bachelor i sosialt arbeid

Spørsmål og svar

 • Poenggrenser - snitt for å bli sosionom

  VID opererer med poenggrenser for studiene i sosialt arbeid, som du enkelt kan regne ut selv. Sjekk hvordan på Samordna Opptak.

  For heltid ved VID Oslo

  • Kvote for førstegangsvitnemål 43,9
  • Ordinær kvote 51,3.

  For deltid ved VID Oslo

  • Ordinær kvote 46,7. Se spesielt tilleggskrav til dette studiet lenger ned på siden
 • Organisering av bachelorstudiet i sosialt arbeid

  Heltidsutdanningen i sosialt arbeid er et fulltidsstudium over 3 år

  Deltidsutdanningen i sosialt arbeid – 4 årig

  I første, andre og fjerde studieår er det 2 uker undervisning fordelt på to samlinger per semester på campus. Utover samlingene er studiet basert på selvstudier og studentsamarbeid i faste kollokviegrupper. Det tredje studieåret er et fulltidsår med 100% studiebelastning. All undervisning og studentaktiviteter er obligatorisk.

 • Hvor kan sosionomer jobbe?

  Sosialt arbeid er et praktisk yrke og en akademisk disiplin. Bachelor i sosialt arbeid er et studium som gir profesjonstittelen sosionom.

  Sosionomer har stillinger innenfor NAV, barneverntjeneste, helse- og omsorgstjenester, rusomsorg, psykisk helsevern, skole, sykehus, familievern, kriminalomsorg, arbeid- og integreringstiltak, og i frivillige organisasjoner. I tillegg til direkte arbeid med mennesker, arbeider sosionomer med politisk påvirkning, forskning, tjenesteutvikling, samfunnsarbeid, undervisning, administrasjon og ledelse.

 • Målet med studiet sosialt arbeid

  Å være sosionom handler om å forebygge, begrense eller løse sosiale problemer og bedre menneskers levekår og livskvalitet. Målet med studiet er å utdanne kunnskapsrike og handlekraftige sosionomer som kan bistå barn, unge, voksne og eldre som befinner seg i utsatte eller sårbare livssituasjoner. I studiet vektlegges tverrfaglig og tverretatlig samarbeid - en kompetanse som er nødvendig for å kunne tilby helhetlige, individuelt tilpassede og koordinerte tjenester.

 • Hvordan jobber en sosionom?

  Sosionomer jobber med å bistå enkeltpersoner og grupper som befinner seg i vanskelige livssituasjoner og med endring av forhold i samfunnet som skaper sosial ulikhet. Sosialt arbeid har dermed et dobbelt mandat. Dette doble mandatet fordrer kunnskap om politiske, økonomiske og juridiske rammebetingelser på den ene siden og kunnskap om mennesker og sosiale problemer på den andre. Studiet integrerer temaer fra psykologi, sosiologi, etikk, jus, sosialpolitikk, vitenskapsteori og forskningsmetoder. Verdibevissthet, livsløpsperspektiv, myndiggjøring og medvirkning utgjør studiets profil ved VID, og tematiseres på ulike måter gjennom studiet.

 • Teori, samhandling, praksis og feltarbeid

  Studiet bygger på en forståelse av læring som en aktiv prosess som utfolder seg i samhandling med andre mennesker. Studiet har derfor varierte undervisnings- og læringsformer med fokus på egenaktivitet og deltakelse for å styrke læringsprosessen. Innenfor ulike emner arbeides det med ferdighetstrening i både lærerstyrte og studentstyrte grupper. Praksis og feltarbeid utgjør omkring en fjerdedel av studiet. I praksisperiodene får du mulighet til å omsette teoretisk kunnskap i praktisk handling.

 • Hvorfor velge sosialt arbeid ved VID?
  • En studieinstitusjon med lang og bred erfaring i å drive studiet.
  • Et tilbud med tett oppfølging av studenter.

  • Tilgang til gode og relevante praksisplasser.

  • Mulighet for praksis og teoristudier i utlandet.

  • Et godt studiemiljø og fokus på studentdemokrati.

  • Et studie med en sentral beliggenhet.

 • Dette lærer du på utdanningen

  Emner

  • Introduksjon til sosialt arbeid

  • Samfunnsvitenskapelig og juridisk kunnskapsgrunnlag i sosialt arbeid
  • Sosialt arbeid i et livsløpsperspektiv
  • Sosialt arbeid i frivillig sektor
  • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
  • Sosialt arbeid med individer og grupper i sårbare livssituasjoner
  • Profesjonsutøvelse i sosialt arbeid
  • Etikk og fagrefleksjon i sosialt arbeid
  • Samfunnsarbeid og sosialt arbeid i organisasjoner
  • Sosialt arbeid i grupper og institusjoner
  • Kunnskapsutvikling i sosialt arbeid
  • Forskningsdesign og metode
  • Bacheloroppgaven
 • Praksis i to perioder

  Studiet har to praksisperioder. Den første praksisperioden utgjør til sammen to uker og gjennomføres som frivillig i frivillig sektor. Den andre praksisperioden går over 18 uker og gjennomføres i offentlig, privat eller frivillig sektor i rollen som profesjonell. Det er mulig å gjennomføre praksis i utlandet.

  Les om Praksisstudier i bachelor i sosialt arbeid ved VID Oslo

 • Videre studiemuligheter i sosialfag

  Du kan studere videre på mastergradsnivå eller velge en av de mange videreutdanningene innenfor feltet. Fakultet for sosialfag tilbyr master i sosialt arbeid, barnevern og barnevernsarbeid, samt familieterapi. Studiene gir mulighet til fordypning både gjennom fordypningsoppgaver og arbeid med masteroppgave. Masteroppgaven kan gjerne bygge videre på tema fra bacheloroppgaven. Deler av videreutdanninger kan på noen masterstudier bygges inn i masterutdanningene.

 • Pedagogiske ressurser for sosialt arbeid

  Pedagogiske ressurser som brukes i forbindelse med praksis, praksisoppgaver og for veiledere.

  • Informasjon om mappe som arbeids- og eksamensform. En mappe er en samling av faglige arbeider gjort over en lengre periode. Dette er et informasjonsskriv om mappe som arbeidsform og eksamensform.
  • Kritisk refleksjon. Kritisk refleksjon er en metode for å reflektere over egen praksis. Den bygger på en forståelse av at det eksisterer ulike former for kunnskap og at vi gjennom refleksjon kan bli mer bevisst på hvilken kunnskap vi bygger på og hvordan den påvirker hvordan vi handler.
  • Tilbakemelding til medstudent. Informasjon og tips til det å gi og få respons på arbeidskrav fra medstudent.
 • Hva betyr det at VID er en diakonal høgskole?

  At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag om medmenneskelighet, respekt og solidaritet. Det stilles ingen krav til kristen tro for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont, og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

Historier fra VID

Slik er det å studere ved VID

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.