Bachelor i sosialt arbeid

Bachelor i sosialt arbeid er en utdanning for deg som ønsker å jobbe med mennesker. Utdanningen kvalifiserer for arbeid med å forebygge, redusere og løse sosiale problemer.

3 år heltid / 4 år deltid
Oslo
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 15.04.2018
180 studiepoeng

Yrkestittelen er sosionom

De fleste sosionomer jobber i offentlig sektor og handler således på vegne av fellesskapet. Sosialt arbeid er forankret i menneskerettigheter og sosial rettferdighet.

Mål med studiet

Sosialt arbeid er både et teoretisk og praktisk fag. Vårt mål er å utdanne personer som kan imøtekomme behov for kunnskap innen sosialt arbeids fagområde og som evner til å integrere kunnskap, ferdigheter og verdier i utøvelsen av sosialt arbeid.

Hva lærer du?

Velger du å studere sosialt arbeid, vil du lære hvordan du kan bistå barn, ungdom, voksne, grupper og lokalsamfunn for å bedre deres levekår og livskvalitet. I faget sosialt arbeid er brukermedvirkning, kommunikasjons- og relasjonsteori, marginalisering/diskriminering og tverrfaglig samarbeid sentrale temaer. Studiet inkluderer emner fra sosiologi, psykologi, etikk, jus, sosialpolitikk, vitenskapsteori og forskningsmetoder.

Studiene i sosialt arbeid er veldig spennende. Jeg gleder meg hver eneste dag til å gå på skolen.

Stig Børre Høydal, student ved Bachelor i sosialt arbeid
Bachelor i sosialt arbeid

Hvordan lærer du?

Studiet bygger på en forståelse av læring som en aktiv prosess som utfolder seg i samhandling med andre mennesker. Studiet har derfor varierte undervisnings- og læringsformer med fokus på egenaktivitet og deltakelse for å styrke læringsprosessen. Praksis og feltarbeid utgjør omkring en fjerdedel av studiet. I praksisperioden får du mulighet til å omsette teoretisk kunnskap i praktisk handling.

Hvor jobber sosionomer?

Sosionomer jobber blant annet i kommunale helse-, sosial- og omsorgstjenester, NAV, barneverntjeneste, sykehus, psykisk helsearbeid for barn og voksne, rusbehandling, skole, familievern, kriminalomsorg, med flyktninger og innvandrere og i frivillige organisasjoner. I tillegg til direkte arbeid med mennesker jobber sosionomer med politisk påvirkning, forskning, undervisning, administrasjon og ledelse.

Videre studiemuligheter

Mange sosionomer tar videreutdanning og spesialiserer seg innenfor sitt arbeidsfelt. Stadig flere tar mastergrad i sosialt arbeid eller en tverrfaglig mastergrad. Det finnes en rekke videreutdanninger som er relevant for sosionomer og sosialt arbeid.

Hvorfor velge studier ved VID?

 • Vi har lang og bred erfaring i å drive studiet.
 • Vi tilbyr tett oppfølging av studenter.
 • Vi skaffer gode og relevante praksisplasser.
 • Det er mulighet for praksis og teoristudier i utlandet.
 • Vi har et godt studiemiljø og har fokus på studentdemokrati.
 • VID har en sentral beliggenhet.

Organisering

Heltid

Heltidsutdanningen går over 3 år. Deler av undervisningen og studentaktiviteter er obligatorisk.

Deltid

Deltidsutdanningen går over 4 år. I første, andre og fjerde studieår er det 2 samlinger per semester. Det tredje studieåret er et fulltidsår. Utover samlingene er studiet basert på selvstudier og studentsamarbeid i faste kollokviegrupper. All undervisning og studentaktiviteter er obligatorisk. Deltidsstudiet gjør det mulig å kombinere studier med deltidsarbeid.

Emner

 • Grunnleggende sosialt arbeid
 • Psykologi
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Samfunnsarbeid
 • Kommunikasjon og etikk
 • Sosialpolitikk, økonomi og jus
 • Sosialt arbeid i offentlig velferdsforvaltning
 • Sosialt arbeid med enkeltpersoner og familier
 • Sosialt arbeid og klientrettet praksis
 • Marginalisering og antidiskriminerende sosialt arbeid
 • Sosialt gruppearbeid
 • Sosialt arbeid i organisasjoner
 • Fordypningsemne
 • Vitenskapelige metoder og bacheloroppgave
 • Verdier og relasjoner i profesjonell praksis

Praksis

En praksisperiode på 18 uker gjennomføres i 4. semester for heltidsstudenter og i 6. semester for deltidsstudenter. Det er mulig å gjennomføre praksis i utlandet.

Artikler

Jobber for at barn skal ha det godt

Jobber for at barn skal ha det godt

Det jeg liker aller best ved jobben er at jeg kan hjelpe barn, som har det vanskelig hjemme, til å få det bedre, sier sosionom Charlotte Eriksen.

Les mer

Flere artikler

Fakta om heltid

Studieplasser

65

Søknadsfrist

15. april 2018

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 50,6
Kvote i førstegangsvitnemål: 43,1

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Heltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 4500
Totalt per semester: Kr 5230

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Fakta om deltid

Studieplasser

35

Søknadsfrist

15. april 2018

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 46,8
Kvote i førstegangsvitnemål: Alle

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 6000
Totalt per semester: Kr 6730

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Ellen P. Luckman

Fagrelaterte spørsmål?

Ellen P. Luckman
administrasjonskonsulent
Oslo
+4722451943
ellen.luckman@vid.no

Ella Johanne Flatland

Spørsmål om opptak?

Ella Johanne Flatland
Oslo
+4722451926
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

Opptakskrav for søkere til bachelor i sosialt arbeid deltid

For opptak til deltidsstudiet i sosialt arbeid, må du oppfylle ett av følgende spesielle tilleggskrav i tillegg til generell studiekompetanse:

Enten minimum to års relevant arbeidserfaring i løpet av de siste fem årene eller 50 % relevant arbeidstilknytning i første, andre og fjerde studieår. Arbeidserfaringen må samlet utgjøre to år på fulltid. Nåværende arbeidssted kan godkjennes frem til 1. august ved dokumentasjon.

Både arbeidserfaring og arbeidstilknytning må være sosialfaglig relevant. Følgende arbeidssteder/områder godkjennes som forutgående arbeidserfaring eller arbeidstilknytning i studietiden:

Asylmottak, barnevernstjenesten, barnevernsinstitusjoner, barnehage, fosterhjem (forsterket og lønnet), familievern, frivillige organisasjoner, hjemmetjeneste, institusjoner for rusbrukere, kollektiver, krisesentre, kultur-/oppvekstetat (fritid), NAV, psykisk helsearbeid, PU-enheter, skoler, skolefritidsordning, sosialpedagogiske enheter, spesialpedagogiske kompetansesentra (miljøarbeid) og tilsvarende arbeidsteder/områder.

Administrative stillinger innenfor disse arbeidsstedene/områdene oppfyller ikke nødvendigvis kravet om sosialfaglig relevans.

Last opp dokumentasjon

Dette spesielle opptakskravet skal du dokumentere på eget skjema, som lastes opp i nettsøknaden din hos Samordna opptak: Skjema for dokumentasjon.