Nyheter

Forskning: innvandring i Norge, en utfordring for ledere?

Forskning: innvandring i Norge, en utfordring for ledere?

Tone Lindheim forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.

Tone Lindheim forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.

Et flerkulturelt Norge

De siste 50 årene har innvandring endret befolkningssammensetningen i Norge. Denne utviklingen skjer også i resten av verden. Ettersom Norge har fler innvandrere i arbeidsmarkedet nå enn før, står man ovenfor endringer på flerkulturelle arbeidsplasser. Disse endringene representerer nye utfordringer for ledere og ansatte. Samtidig åpner det for nye spørsmål for organisasjons- og ledelsesforskningen. Lindheim synliggjør i sin forskning hvordan organisasjonspraksiser kan fremme og hemme inkludering på den flerkulturelle arbeidsplassen. Ledere og mellomledere har en posisjon som kan være med å åpne og lukke dører for ansatte med innvandringsbakgrunn. Hun har derfor gitt doktorgradsavhandlingen sin tittelen: «Opening and closing doors – Managing at the multicultural workplace. A case study of cultural diversity and inclusion in nursing homes».

Lindheims veileder, Professor Jon Rogstad ved OsloMet/Fafo, mener Lindheim synliggjør muligheter, utfordringer og dilemmaer knyttet til mangfold i arbeidslivet. Til tross for at tematikken er mye diskutert, får Lindheim fram nye nyanser. Rogstad tror Lindheims forskning kommer til å bli stående fordi hun bruker kunnskap til å bygge en bro mellom skeptikere og pådrivere. Hennes bi-veileder, Førsteamanuensis Beate Jelstad Løvaas ved VID, legger til at Lindheim har tatt tak i flere innfallsvinkler:

– Dette gjør Lindheim ved å knytte sammen ulike forskningstradisjoner eller teoretiske perspektiver. Hun ser spørsmålet i lys av ulike nivåer: individ, organisasjon og samfunn. I tillegg ser hun på ulike faser av inkluderingsprosessen av innvandrere i arbeidslivet. Med disse stegene gis en forståelse av utfordringer og muligheter som er relevant for ledere og medarbeidere på den flerkulturelle arbeidsplassen, sier Jelstad Løvaas.

Å se den store sammenhengen

Lindheim gjennomførte en case studie for å få mer innsikt i organisasjonspraksiser på flerkulturelle arbeidsplasser. Denne ble utført på tre sykehjem i Oslo, alle med en høy andel ansatte med innvandrerbakgrunn. Case studien ble utført gjennom observasjoner, intervjuer og dokumentanalyser. Hun har undersøkt hvilke utfordringer kulturelt mangfold har på inkludering på arbeidsplassen. Hovedområdene til Lindheims forskning har vært hvorfor noen innvandrere blir værende i usikre og ustabile ansettelsesforhold. Hvordan kultur former ledelse og de ulike kulturelt betingede ideene om hvordan kommunikasjon og samarbeid burde utføres mest hensiktsmessig. Og hvordan man kan benytte seg av sin religiøse kunnskap på arbeidsplassen. Lindheim påpeker at minoritetsansatte har religiøs og kulturell kompetanse som er både viktig og for lite benyttet. Denne kunnskapen kan hjelpe med å tilby mer tilrettelagte tjenester til en stadig mer mangfoldig befolkning.

For å forstå om organisasjonspraksiser hemmer eller fremmer inkludering, må de sees i sammenheng. Noen ganger forsterker de hverandre og andre ganger motvirker de hverandre og slår beina under hverandre. Vi må derfor se etter den totale summen av inkluderingsrelaterte praksiser. Skal vi for eksempel forstå innvandreres ansettelsesforhold må vi se hvordan rekrutteringspraksisen henger sammen med bemanningspraksisen. Hvordan ekstravakter tilbys skift, fagorganiseringspraksisene og hva Sykehjemsetaten etterspør i rapporteringen fra sykehjemmene. For å få til inkludering gjelder det å se hvordan de ulike bitene henger sammen i stedet for å behandle dem som isolerte tilfeller.

Sammen er vi bedre

I dag underviser Tone Lindheim på masterprogrammet i Verdibasert ledelse ved VID. Mange av studentene hun underviser er mellomledere i helse- og sosialsektoren. De håndterer utfordringene knyttet til kulturelt mangfold og inkludering i sin arbeidshverdag. I undervisningen sin deler Lindheim funn fra sin forskning. Hun har også en åpen dialog med studentene sine slik at de sammen kan skape arbeidsplasser der ansatte med innvandrerbakgrunn blir verdsatt og inkludert.

– Jeg håper vi får til å skape gode arbeidsplasser der vi lærer av hverandre og får brukt den enkeltes kompetanse slik at vi kan tilby bedre tjenester sammen. Også håper jeg å kunne fortsette å forske på mangfold og arbeidsliv, sier Lindheim.

VID gratulerer Tone Lindheim med vel gjennomført disputas og en velfortjent doktorgrad!

Skjermbilder fra Zoom og utvalgte slides fra presentasjonen

 • Kandidat Tone Lindheim.

  Kandidat Tone Lindheim. Bilde 1 av 8.

  Kandidat Tone Lindheim. Bilde 1 av 8.

 • Disputasleder Prorektor for forskning Gunhild Odden, VID vitenskapelige høgskole.

  Disputasleder Prorektor for forskning Gunhild Odden, VID vitenskapelige høgskole. Bilde 2 av 8.

  Disputasleder Prorektor for forskning Gunhild Odden, VID vitenskapelige høgskole. Bilde 2 av 8.

 • Skjermbilde fra presentasjonen.

  Skjermbilde fra presentasjonen. Bilde 3 av 8.

  Skjermbilde fra presentasjonen. Bilde 3 av 8.

 • Skjermbilde fra presentasjonen.

  Skjermbilde fra presentasjonen. Bilde 4 av 8.

  Skjermbilde fra presentasjonen. Bilde 4 av 8.

 • Skjermbilde fra presentasjonen.

  Skjermbilde fra presentasjonen. Bilde 5 av 8.

  Skjermbilde fra presentasjonen. Bilde 5 av 8.

 • Komitéleder Professor Arild Wæraas, VID vitenskapelige høgskole.

  Komitéleder Professor Arild Wæraas, VID vitenskapelige høgskole. Bilde 6 av 8.

  Komitéleder Professor Arild Wæraas, VID vitenskapelige høgskole. Bilde 6 av 8.

 • Førsteopponent Professor Tammar B. Zilber, Hebrew University of Jerusalem.

  Førsteopponent Professor Tammar B. Zilber, Hebrew University of Jerusalem. Bilde 7 av 8.

  Førsteopponent Professor Tammar B. Zilber, Hebrew University of Jerusalem. Bilde 7 av 8.

 • Andreopponent Forsker Jon Horgen Friberg, Fafo.

  Andreopponent Forsker Jon Horgen Friberg, Fafo. Bilde 8 av 8.

  Andreopponent Forsker Jon Horgen Friberg, Fafo. Bilde 8 av 8.