Master i sosialt arbeid

Master i sosialt arbeid er en utdanning med relevans for fagfolk på ulike praksisområder som NAV, barnevernet, rusomsorg, psykiatri, undervisning og andre områder der sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og velferdsvitere arbeider.

2 år heltid / 4 år deltid
Oslo
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 21.08.2017
Studiestart 28.08.2017
120 studiepoeng

Dette lærer du

Studiet skal bidra til teoretisk refleksjon, forskningsbasert kunnskap og kunnskapsbasert praksis innenfor sosialt arbeids fagfelt.

I alt sosialt arbeid er det sentralt å arbeide sammen med brukere og ulike faggrupper. Derfor har vi valgt profilen Sosialt arbeid i partnerskap» på studiet. Til tross for at brukermedvirkning og brukerorientering blir fremhevet som idealer innenfor velferdstjenestene, kritiseres tjenestene for at det blir honnørord uten forpliktende innhold.

Master i sosialt arbeid

Arbeid i partnerskap

Det er behov for utvikling av ny teori og nye arbeids- og samarbeidsformer som styrker brukermedvirkning i praksisfeltet. Vi har valgt arbeid i partnerskap som en tydeliggjøring av hvordan vi konkretiserer brukermedvirkning. Sosialt arbeid i partnerskap, slik vi forstår det, handler først og fremst om arbeid i partnerskap mellom sosialarbeidere og brukere, men også arbeid i partnerskap mellom tjenester, organisasjoner, brukere, utdanning og andre samfunnsinstitusjoner. Partnerskap forstås som et samarbeid som er basert på likeverd til tross for at deltakerne har ulike posisjoner og makt.

Læringsutbytte

Gjennom arbeid i masterstudiet skal studenten tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gjør at studentene etter endt utdanning har følgende:

 • Utdypet kunnskap innenfor sosialt arbeids fagområde med spesialisert innsikt i sosialt arbeid i partnerskap.
 • Inngående kunnskap om sosialt arbeids verdigrunnlag, teori og metoder og kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i partnerskap, og en kritisk tilnærming med vekt på verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Utviklet kunnskaper om og ferdigheter til å arbeide i partnerskap og bli bevisst på hvilke makt og strukturer som hindrer medvirkning og reelt partnerskap.
 • Kan analysere og forholde seg kritisk og aktivt til ulikhet i makt og ressurser i forskjelligartede samarbeidsrelasjoner.
 • Kan bruke kunnskapsbaserte metoder for å fremme brukeres mulighet til reell innflytelse og styring i eget liv gjennom metoder som bygger på brukere og nettverkets ressurser og fremmer mestring.
 • Kan bidra til nytenkning og innovativt sosialt arbeid basert på praktisk, forskningsbasert og teoretisk kunnskap i samarbeid med ulike faggrupper, sivilsamfunn og brukere.
 • Kan gjennomføre selvstendige forsknings- og utviklingsarbeid og formidle resultater fra dette på ulike nivåer innenfor sosialt arbeid i samarbeid med brukere.
 • Kan utøve kritisk refleksjon og etisk dømmekraft.

Det er veldig godt studiemiljø, godt samhold blant studenter og veldig god oppfølging fra lærerne. Det er veldig spennende med så mange studenter med ulik utdanning i klassen vår. Det gir spennende faglige diskusjoner.

Elisabeth Smedsrud, student master i sosialt arbeid

Hvorfor velge studiet?

 • Sentralt faglig innhold.
 • Studiets profil – sosialt arbeid i partnerskap.
 • Tett oppfølging fra lærere.
 • Godt studiemiljø.
 • Fleksibelt studieløp, samlingsbasert, heltid og deltid.

Organisering av studiet

Master i sosialt arbeid er organisert slik at det kan tas på hel- eller deltid. Studiet organiseres med undervisning i ukesamlinger med selvstendig arbeid mellom samlingene.

Det er tre ukesamlinger i semesteret med undervisning hver dag for studenter på heltidsstudiet. Deltidsundervisningen foregår de samme ukene som heltid, men deltidsstudentene deltar på færre emner, og det varierer hvor mange dager det er undervisning hver uke.

Undervisningsuker på master i sosialt arbeid studieåret 2017–2018 er uke 35, 39 og 46 for høst 2017. Og uke 3, 10 og 16 for vår 2018.

Studiet består av obligatoriske og valgfrie fordypningsemner. Se oversikt i studieplanen.

Studenten skal totalt velge tre emner på 10 studiepoeng. Det er mulighet til å søke om godkjenning av tidligere videreutdanning på masternivå for innpasning i mastergradsstudiet.

Det er mulig å ta fordypningsemner som enkeltemner uten å være tatt opp på mastergradsprogrammet.

Emner

 • Sosialt arbeid i partnerskap
 • Innovasjon og tjenesteutvikling i partnerskap
 • Verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Vitenskapsteori
 • Forskningsmetoder
 • Livssyn og eksistensielle spørsmål i profesjonell praksis
 • Lokalsamfunnsarbeid i partnerskap
 • Barnevern – Arbeid i partnerskap med fokus på barn og unge
 • Samspill med personer med alvorlig funksjonsnedsettelse
 • Internasjonalt sosialt arbeid og internasjonal diakoni
 • Boligsosialt arbeid i partnerskap
 • Masteroppgave
 • Forskningssirkler
 • Veiledning

Videre studiemuligheter

Ph.d.-studier på VID vitenskapelige høgskole.

Yrkesmuligheter etter endt utdanning

 • Stillinger innenfor blant annet NAV / sosialtjeneste, barnevern, helse- og omsorgsfeltet som krever kunnskap på høyere nivå.
 • Stillinger innenfor undervisningsområdet sosialt arbeid.
 • Stipendiatstillinger knyttet til forskerutdanning.

Fakta om heltid

Søknadsfrist

21. august 2017

Studiestart

28. august 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Heltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 8500
Totalt per semester: Kr 9230

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Fakta om deltid

Søknadsfrist

21. august 2017

Studiestart

28. august 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 6000
Totalt per semester: Kr 6730

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Inger Oterholm

Fagrelaterte spørsmål?

Inger Oterholm
førsteamanuensis, studieleder master i sosialt arbeid og videreutdanninger
Oslo
+4722451966
inger.oterholm@vid.no

Ella Johanne Flatland

Spørsmål om opptak?

Ella Johanne Flatland
Oslo
+4722451926
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Fullført 3-årig sosialfaglig bachelorutdanning (sosionom, barnevernspedagog, vernepleier eller velferdsviter), eller tilsvarende internasjonal utdannelse.

Søkere med annen profesjonsutdanning eller samfunnsvitenskapelig cand. mag eller bachelorgrad kan tas opp etter individuell vurdering. Det må da også dokumenteres minimum to års relevant sosialfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil relevant praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn.

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

Enkeltemner

Er du ikke klar for å ta en hel grad? Enkeltemner kan tas uten at du går på et av høgskolens studieprogram. Følgende enkeltemner tilbys med tilknytning til dette studiet.