Forskning

Forskningsetikk

Forskningsetikk omfatter etiske aspekter ved forskerrollen og utøvelsen av forskningsarbeidet. Denne siden er en ressurs for forskere og studenter for å kunne orientere seg i feltet forskningsetikk.

Relevante etiske aspekter kan være redelighet, uavhengighet, ivaretagelse av forskningsdeltageres verdighet og forhold til generelle etiske normer i samfunnet. Denne siden er en ressurs for forskere og studenter for å kunne orientere seg i feltet forskningsetikk.

VID har retningslinjer for forskningsetisk utvalg og retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig vitenskapelig uredelighet. Disse er styrende for vårt arbeid med forskningsetikk.

Viktige lenker

Generelt om forskningsetikk

De nasjonale forskningsetiske komiteer har utarbeidet forskningsetiske retningslinjer som gjelder all forskning. Det finnes tre fagspesifikke forskningsetiske komiteer, som også har utarbeidet forskningsetiske retningslinjer for sine fagfelt. De nasjonale forskningsetiske komiteer har sin egen nettside (etikkom.no), som har mye nyttig informasjon for forskere.

Forskningsetisk bibliotek er en nyttig side med informasjon om mange temaer innen forskningsetikk.

Forskningsetiske retningslinjer

Nasjonale komiteer/utvalg

Overordnet regelverk

Personvern i forskning

Forskning som innebærer håndtering av personopplysninger skal forhåndsmeldes til institusjonens personvernombud. For VID vitenskapelige høgskole er dette Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD).

På NSDs sider går det frem hva som er meldepliktig og hvordan man går frem. Det ligger også en sjekkliste for å sjekke prosjektet sitt opp mot regelverket.

REK-systemet

Helseforskningsloven krever at all medisinsk- og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale og helseopplysninger skal forhåndsgodkjennes av De regionale forskningsetiske komiteer (REK). For mer om søknad til REK, se REK sine sider:

Andre nyttige lenker

Forskningsetisk utvalg

Forskningsetisk utvalg er et uavhengig og rådgivende organ for høgskolens ledelse. Utvalget skal:

  • Arbeide for at forskningen ved høgskolen foregår innenfor forskningsetiske rammer
  • Fremme bevissthet om forskningsetiske spørsmål
  • Behandle og gi uttalelse eller råd i forskningsetiske enkeltsaker med utgangspunkt i meldinger om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved høgskolen

Forskningsetisk utvalg er VIDs redelighetsutvalg, jamføres Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (LOV-2017-04-28-23) § 6.

Forskningsetiske enkeltsaker kan forelegges utvalget av rektor, eller dekan/prodekan/senterleder i samråd med rektor, og skal behandles i samsvar med retningslinjer fastsatt av rektor. Saker bør normalt ha vært forsøkt løst i lederlinjen/på lavest mulig nivå før de eventuelt oversendes forskningsetisk utvalg. Utvalgets uttalelser skal være skriftlige og inneholde en begrunnet vurdering med konklusjon.